Publicerad: 9 januari 2018

Fråga och svar

Kan revisorerna sekretessbelägga uppgifter?

Ja. All sekretessbeläggning måste ändå ske med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen. Det går inte att göra en allmän bedömning att man ”tycker det vore lämpligt”. Ett absolut lagstöd måste finnas, det finns inte utrymme för godtycke

Revisorerna kan vid behov sekretessbelägga uppgifter om viss ”känslig” revisionsplanering enligt 17 kap 1 § ”Förberedelser för inspektion, kontroll, revision eller annan granskning”:
”Sekretess gäller för uppgift om planläggning eller andra förberedelser för sådan inspektion, revision eller annan granskning som en myndighet ska göra, om det kan antas att syftet med granskningsverksamheten motverkas om uppgiften röjs.

Uppgifter som kan sekretesskyddas kan vara sådana som rör de personer eller myndigheter som ska bli föremål för granskning, tiden för granskningen, granskningsplaner samt uppgifter av liknande slag. Sekretess gäller endast om det kan antas att syftet med granskningen motverkas om uppgiften röjs (till exempel upptäckten av ett brott)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot