Publicerad: 16 november 2017

Fråga och svar

Vad gäller för lekmannarevisorerna och deras handlingar?

Ett kommunalt bolag - där kommunen eller landstinget har ett dominerande inflytande genom majoritetsägande eller rätten att utse minst hälften av ledamöterna - omfattas av samma regler för offentlighetsfrågor som andra offentliga myndigheter.

Det är bolaget som juridisk person som jämställs med myndighet i 2 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen och ytterst är det styrelsens ansvar att ta ställning till frågor om utlämnande av handlingar. På grund av skyndsamhetskravet måste man ändå i praktiken delegera detta till annan, exempelvis VD, som i sin tur kan ges rätt att delegera befogenheten till någon annan. Lekmannarevisorerna kan alltså inte själva besluta om att lämna ut handlingar.

Offentlighetsprincipen och sekretess

När lekmannarevisorerna och revisorerna i ett aktiebolag fullgör sina respektive uppdrag har de rätt att få tillgång till företagets räkenskaper och handlingar, styrelseprotokoll m.m. samt att få alla de upplysningar om förvaltningen som de begär. Denna rätt till insyn gäller även sådana förhållanden som företaget kan ha skäl att hemlighålla. För lekmannarevisorer och revisorer i aktiebolag finns uttryckliga bestämmelser om tystnadsplikt i aktiebolagslagen. Om en lekmannarevisor eller revisor i ett företag till exempel bryter mot sin tystnadsplikt och därigenom orsakar företaget skada kan hon/han bli ersättningsskyldig.

I ett kommunalt bolag där offentlighetsprincipen gäller, det vill säga där kommunen eller landstinget har ett dominerande inflytande, har lekmannarevisorer och revisorer en skyldighet att lämna ut de upplysningar om företagets angelägenheter som kommunens eller landstingets förtroendevalda revisorer begär. I sådana bolag finns det med hänsyn till ägareandelen till exempel anledning att kunna granska hur styrelsen i kommunen eller landstinget har utövat sin uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1§ kommunallagen.

Kommunallag (1991:900)

För sådana uppgifter i de kommunala företagen för vilka gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser gäller sekretessen även hos de mottagande förtroendevalda revisorerna i kommuner och landsting

Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag

Om Lekmannarevisorernas uppdrag - Lekmannarevision i praktiken

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot