Publicerad: 9 januari 2018

Fråga och svar

Vad gäller för revisorerna som offentlig myndighet?

Revisorerna har i lag tilldelats en sådan självständig ställning att de bedöms som en myndighet i tillämpningen av Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen. Varje revisors självständiga ställning i granskningsärenden aktualiserar frågan om varje revisor ska ses som en egen myndighet.

I SOU 2004:107 ”Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting” förs resonemang kring detta. Utredningens bedömning är att revisorerna såväl i granskningsarbetet som när de fattar beslut i förvaltningsärenden ska ses som en enda myndighet.

Detta innebär ändå ingen inskränkning i den enskilda revisorns möjlighet och rätt att i granskningsärende ha och framföra sin egen uppfattning (till exempel skriva sin egen revisionsberättelse). Däremot blir det mycket komplicerat om varje revisor i egenskap av egen myndighet skulle hantera offentlighetsfrågorna var för sig – med krav på registrering, arkivering, utlämnande av handlingar med mera.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot