Publicerad: 4 oktober 2018

God revisionssed i kommunal verksamhet

God revisionssed är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. God revisionssed formas och utvecklas successivt i revisorernas arbete. Skriften uppdateras vart fjärde år och fastställs av Revisionsdelegationen. God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 publiceras i november.

SKL normerar god revisionssed

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska och pröva enligt god revisionssed. SKL uttolkar och dokumentera seden. Det är Revisionsdelegationen inom SKL som beslutar om den goda seden.

Revisionsdelegationen

Referensgrupp med sakkunniga biträden (PDF, nytt fönster)

God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

Skriften uttolkar och dokumenterar god revisionssed i kommunal verksamhet som den kan avläsas hösten 2014. Den behandlar grundläggande värden och förhållningssätt, revisorernas uppdrag, revisionsprocessen samt de grunder som tillämpas för revisorernas ansvarsprövning. Revisionsuppdraget och beskrivning av revisionsprocessen samt grunderna för revisorernas kritik är centrala delar i skriften.

Skrift: God revisionssed i kommunal verksamhet 2014

Presentation: God revisionssed 2014 (PPTX, nytt fönster)

Utbildning: Filmer som belyser olika delar i god revisionssed i kommunal verksamhet

Grundläggande granskning

Kärnan i revisionsprocessen är den grundläggande granskningen, som ger information och
kunskap och en stabil grund att stå på i ansvarsprövningen. I en särskild skrift utvecklas motiv och synsätt kring den grundläggande granskningen samt belyses metoder som är vanliga. Skriften är en fördjupning av God revisionssed i kommunal verksamhet.

Skrift: Grundläggande granskning (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Tjänster

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot