Publicerad: 16 november 2018

God revisionssed i kommunal verksamhet

God revisionssed är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. God revisionssed formas och utvecklas successivt i revisorernas arbete. Skriften uppdateras vart fjärde år och fastställs av Revisionsdelegationen.

SKL normerar god revisionssed

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska och pröva enligt god revisionssed. SKL uttolkar och dokumentera seden. Det är Revisionsdelegationen inom SKL som beslutar om den goda seden. Till sitt förfogade har SKL även en referensgrupp bestående av sakkunniga yrkesrevisorer.

Revisionsdelegationen

Referensgrupp med sakkunniga biträden (PDF, nytt fönster)

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

Skriften uttolkar och dokumenterar god revisionssed i kommunal verksamhet som den kan avläsas hösten 2018. Den behandlar grundläggande värden och förhållningssätt, revisorernas uppdrag, revisionsprocessen samt de grunder som tillämpas för revisorernas ansvarsprövning. Revisionsuppdraget och beskrivning av revisionsprocessen samt grunderna för revisorernas kritik är centrala delar i skriften.

Skrift: God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

Utbildning: Filmer som belyser olika delar i god revisionssed i kommunal verksamhet

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Tengdelius
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot