Publicerad: 13 november 2018

Lekmannarevision och revision i kommunala företag

Lekmannarevisionen syftar till att stärka den demokratiska insynen och fullmäktiges kontroll i kommunala aktiebolag. Auktoriserad revisor granskar räkenskaper och förvaltning.

Se en kort film om lekmannarevision

Filmen behandlar lekmannarevisionen i kommunala aktiebolag. Syftet, uppdraget, granskningen enligt god revisionssed och granskningsrapporten till bolagsstämman och fullmäktige. Den belyser också förutsättningarna för lekmannarevisionen och vikten av att dessa är utklarade. Det handlar om arvodering, finansiering och sakkunnigstöd.

Revision i kommunala företag

Fullmäktige utser lekmannarevisorer i aktiebolagen och förtroendevalda revisorer i stiftelser, ekonomiska föreningar och andra företagsformer.

Bolagsstämma eller föreningsstämma (eller motsvarande) utser auktoriserad revisor för granskning av räkenskaper och förvaltning.

Cirkulär 10:65: Revision i kommunala företag

Lekmannarevision i aktiebolag

  • Lekmannarevisorns uppdrag är att granska om företaget arbetar i enlighet med ägarens (kommunen, landstinget eller regionen) avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll.
  • Lekmannarevisorer väljs ur kretsen förtroendevalda revisorer i kommunen, landstinget eller regionen. Det innebär att uppdraget genomförs i nära samarbete med de förtroendevalda revisorerna.
  • God revisionssed i kommunal verksamhet gäller också för lekmannarevisorernas arbete.

God revisonssed och grundläggande granskning

Fakta om lekmannarevisionen - enkätfrågor

I faktabasenkäten hittar du fakta om revisionen i kommuner, landsting och regioner. 100 fakta bygger på enkätsvar från kommuner, landsting och regioner. Avdelning H-K avser lekmannarevisionen.

Fakta om revisionen

Lekmannarevision i praktiken

Avsikten med skriften är att ge ett konkret stöd och vägledning för lekmannarevisorenas uppdrag i praktiken, men också utmana till nya insatser för att utveckla lekmannarevisonen till den funktion som den är tänkt att vara – en demokratisk insyn och kontroll i de kommunala bolagen, till nytta för ägaren och ytterst medborgarna.

Lekmannarevision i praktiken

Lekmannarevisionens dokument

Förlaga till hur lekmannarevisorn kan utforma sin granskningsrapport finns i revisorernas dokument inom God revisionssed.

Ta del av förlaga till dokumentet, med och utan kommentarer

FAQ Offentlighet och sekretess: lekmannarevisorerna och deras handlingar

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot