Publicerad: 18 april 2018

Reglemente och arbetsordning

Fullmäktige kan i ett revisionsreglemente besluta om lokala förutsättningar för revisionen. Till stöd för samarbetet mellan revisorerna kan revisorerna upprätta en arbetsordning.

Revisionsreglemente

Fullmäktige beslutar om reglemente för revisionen. Reglementet lägger fast ramarna för revisionens organisation, förutsättningar och arbetssätt. Att utveckla revisionsreglementet kan vara av värde för att lokalt tydliggöra och stärka revisionens uppdrag, arbetsformer, dialog och resultat.

Stöd för att upprätta eller revidera revisionsreglemente

OBS! Nedan mallar håller på att uppdateras i enlighet med den nya kommunallagen. Vi publicerar dessa så snart arbetet är klart.

I underlaget ges exempel på formulering av punkter (§) i reglementet och i direkt anslutning lämnas kommentarer och ibland tillkommande och alternativa förslag. Ta gärna del av underlaget innan det lokala reglementet upprättas eller revideras.

Underlag revisionsreglemente (PDF, nytt fönster)

Underlag revisionsreglemente för lokal utformning

Här finns också exempel på reglemente i kort och längre version, utan kommentarer, för dig att använda lokalt, efter komplettering och anpassning till lokala förhållanden.

KORT exempel av revisionsreglemente (WORD, nytt fönster)

LÄNGRE exempel av revisionsreglemente (WORD, nytt fönster)

Revisorernas arbetsordning

En arbetsordning är en överenskommelse mellan revisorerna om gemensamma arbetsformer och förhållningssätt i det löpande arbetet, ett internt avsiktsdokument som rör revisorernas eget arbete.

Promemorian lyfter fram och kommenterar olika områden som kan behöva diskuteras och regleras i en arbetsordning. Till varje område finns ett antal frågor, som kan vara av värde att diskutera för att komma fram till en överenskommelse.

PM: Revisorernas arbetsordning (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot