Publicerad: 5 februari 2019

Revisionens dokument och mallar

Fullmäktige kan i ett revisionsreglemente besluta om lokala förutsättningar för revisionen. Till stöd för samarbetet mellan revisorerna kan revisorerna upprätta en arbetsordning.

Revisionsreglemente

Fullmäktige beslutar om reglemente för revisionen. Reglementet lägger fast ramarna för revisionens organisation, förutsättningar och arbetssätt. Att utveckla revisionsreglementet kan vara av värde för att lokalt tydliggöra och stärka revisionens uppdrag, arbetsformer, dialog och resultat.

Stöd för att upprätta eller revidera revisionsreglemente

  • I underlaget ges exempel på formulering av punkter (§) i reglementet och i direkt anslutning lämnas kommentarer och ibland tillkommande och alternativa förslag.
  • Ta gärna del av underlaget innan det lokala reglementet upprättas eller revideras.
  • Underlaget har uppdaterats utifrån förändringar i kommunallagen från 2018 samt utvecklats utifrån förändringar i praxis.

PM: underlag revisionsreglemente 2018 (PDF, nytt fönster)

Revisorernas arbetsordning

En arbetsordning är en överenskommelse mellan revisorerna om gemensamma arbetsformer och förhållningssätt i det löpande arbetet, ett internt avsiktsdokument som rör revisorernas eget arbete.

Promemorian lyfter fram och kommenterar olika områden som kan behöva diskuteras och regleras i en arbetsordning. Till varje område finns ett antal frågor, som kan vara av värde att diskutera för att komma fram till en överenskommelse.

PM: Revisorernas arbetsordning (PDF, nytt fönster)

Observera! Innehållet i PM är aktuellt men kommer att uppdateras i förhållande till God revisionssed 2018 när denna har fastställts, till årsskiftet 2019.

Exempel på budgetunderlag

SKL har utarbetat ett exempel på budgetunderlag, både som mall för egen utformning och kommentarer.

Exempel revisionens budgetunderlag (WORD, nytt fönster)

Kommentarer till revisionens budgetunderlag (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare
  • Karin Tengdelius
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot