Publicerad: 9 augusti 2019

Lekmannarevision i aktiebolag

Lekmannarevisionen syftar till att stärka den demokratiska insynen och fullmäktiges kontroll i kommunala aktiebolag.

Uppdrag och förutsättningar

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om företaget arbetar i enlighet med ägarens avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll.

Lekmannarevisorer väljs av fullmäktige ur gruppen förtroendevalda revisorer i kommunen eller regionen. Det innebär att uppdraget genomförs samordnat med de förtroendevalda revisorerna. God revisionssed i kommunal verksamhet gäller för lekmannarevisorernas arbete och de ska anlita sakkunniga som utför granskningen.

Lekmannarevisorerna avlämnar en granskningsrapport till fullmäktige och bolagsstämman. I bolaget finns också en auktoriserad eller godkänd revisor som upprättar revisionsberättelse och uttalar sig i ansvarsfrågan till bolagsstämman.

Att vara lekmannarevisor

I filmen nedan talar några lekmannarevisorer om hur de ser på sitt uppdrag.

Om lekmannarevision

Filmen behandlar lekmannarevision i kommunala aktiebolag, syftet, uppdraget och granskningen samt förutsättningarna vad gäller arvodering, finansiering och sakkunnigstöd.

Lekmannarevision i praktiken

Skriften ger fakta och vägledning men utmanar också till nya insatser för att utveckla lekmannarevisonen.

Lekmannarevision i praktiken

Lekmannarevisionens dokument

Förlaga till hur lekmannarevisorer kan utforma granskningsrapport finns i revisorernas dokument inom God revisionssed.

Ta del av förlaga till dokumentet, med och utan kommentarer

Frågor och svar om Offentlighet och sekretess: lekmannarevisorerna och deras handlingar

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Karin Tengdelius
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot