Publicerad: 4 oktober 2019

Område Stöd och omsorg

Området fokuserar på de målgrupper av medborgare som behöver service av specifika verksamheter utifrån specifika behov.

Syftet med nyckeltalen inom området är att:

 • få kunskap om hur brukare inom individ- och familjeomsorgen ser på det stöd de erhållit av socialtjänsten,
 • få kunskap om hur många brukare som kommit ut i varaktig försörjning efter insats hos socialtjänsten,
 • få kunskap om hur lång tid ett genomsnittligt handläggningsförfarande tar (i handläggningstiden ska också stöd för att få ihop en komplett ansökan räknas in),
 • få en överblick av kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen för att kunna jämföra kostnader med liknande kommuner,
 • få kunskap om genomsnittlig väntetid en person får vänta på ett boende från det att beslutet om boende fattats,
 • ge en samlad bild av vilka kvalitetsaspekter som finns inom LSS-grupp- och serviceboende som är finansierade av kommunen,
 • få kunskap om brukares uppfattning om kvalitet. Frågan om inflytande är av särskild vikt för personer med kognitiva funktionsvariationer,
 • få en överblick över kostnaden inom verksamheterna som ger stöd till personer med funktionsnedsättning,
 • ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till behov (det vill säga kunna ge de äldre en plats inom rimlig tid),
 • få kunskap om hur väl kommunen säkrar behovet av personalkontinuitet för äldre med behov av omsorg i hemmet,
 • ge kunskap om kvalitetsaspekter i kommunen utifrån en uppsättning delnyckeltal – sammantaget ger de en resultatbild av styrkor och svagheter i kvaliteten för kommunens särskilda boenden,
 • ta reda på hur de äldre värderar sitt boende och sin hemtjänst,
 • få en överblick över kostnaden inom äldreomsorgens verksamheter.

Vidare information om området och nyckeltalen finner du i verktygslådan för KKiK

Sundbybergs stad satsar på delaktighet

Du får lyssna till Marie Hjortstig, biträdande enhetschefen för daglig verksamhet, om hur Sundbyberg arbetar med resultaten av brukaundersökningen för personer med funktionsnedsättning.

Delaktighet är ledordet!

Fler exempel inom stöd och omsorg

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare
 • Leif Eldås
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot