Publicerad: 12 oktober 2018

Planera, följa upp och åtgärda

Planering, Uppföljning och analys och Åtgärder är väsentliga delar i ett styr- och ledningssystem. Samspelet mellan dessa skapar förutsättningar för att effektivt producera tjänster till medborgarna och brukarna (elever, klienter, patienter) samt utveckla lokalsamhället.

Styrsnurran – en förklaringsmodell

De olika delarna påverkar och ger stöd till varandra. Förtroendevalda och tjänstepersoner är mer eller mindre aktiva i de olika delstegen men bör ha kunskap om hur allt fungerar ur ett helhetsperspektiv.

Politiken tydliggör vad som ska uppnås genom att ta beslut om visioner och strategier. Detta förtydligas genom att sätta mål, genom förfrågningsunderlag eller genom avtal, där det framgår vilka resultat och effekter som ska uppnå ur ett brukar- och medborgarperspektiv både på kort- och lång sikt.

Avvikelser, både positiva och negativa, fångas upp genom uppföljning och analys. Bakomliggande orsaker synliggörs och förslag till åtgärder tas fram. Vissa åtgärder blir förbättringsarbete direkt i verksamheten. Andra kan kräva större insatser där politiken måste prioritera och fatta beslut ur ett helhetsperspektiv. Lärdomar från goda exempel kommuniceras och sprids i hela organisationen.

Guide: planering, uppföljning, och åtgärder i kommunövergripande styrning (PDF, nytt fönster)

En bild på styrsnurran som är en förklarningsmodell.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare
  • Gunnar Gidenstam
    Handläggare







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot