Publicerad: 5 september 2019

Åtgärda

Uppföljning och analys identifierar möjliga förbättringar och åtgärder. Men för att få genomslag och krävs prioriteringar och beslut, antingen på politisk nivå eller i verksamheterna.

Bild som beskriver åtgärdsprocessens olika steg i styrningen.

Från förslag på åtgärd till beslut om genomförande

Det sista delen i styrsnurran – åtgärder – innehåller tre delsteg. Slutsatser och förslag på åtgärder som arbetats fram under uppföljning och analys, bildar underlag för beslut. Det slutliga beslutet kring vilka åtgärder som ska vidtas fattas ibland av de förtroendevalda.

Men förslaget till åtgärd kan också var av den karaktären att den direkt kan genomföras i verksamhetens arbete med ständiga förbättringar och då behövs ingen politisk behandling.

Identifiera konsekvenser

Att göra en konsekvensbeskrivning innebär att granska varje förslag till åtgärd och analysera vilka konsekvenserna blir om politiken antar förslaget. Men lika viktigt är att analysera vilka konsekvenserna blir om inget görs.

  • Kommer förslaget att innebära behov av ytterligare resurser i form av till exempel personal eller ekonomiska medel?
  • Krävs det en organisationsförändring?
  • Vad kommer det att innebära för olika grupper medborgarna/brukarna (elever, klienter, patienter)?
  • Kommer det att krävas en översyn av övergripande mål?

Prioritera - önskad effekt

Med konsekvensbeskrivningen som utgångspunkt kan en prioritering av förslagen på åtgärder göras. Ett sätt att göra detta är att ställa resursinsats mot förväntad effekt och resultat. En åtgärd som kräver en hög resursinsats men som ger en förhållandevis liten effekt bör prioriteras lägre än en åtgärd som kräver en liten resursinsats men ger en stor effekt.

Beslut – startpunkten för ett förbättringsarbete

Beslutet kommer att bygga på slutsatser och förslag till åtgärder men också på politiska överväganden, organisatoriska förutsättningar, resurstillgångar med mera. När förtroendevalda tagit beslut om åtgärder överlämnas dessa till verksamheten i form av ett uppdrag. Eftersom det är verksamheten som kommer att ansvara för själva genomförandet kan det vara bra att ha en dialog med verksamheten redan under det första steget; konsekvensbeskrivning. Detta för att fånga upp eventuella behov av stöd som verksamheten behöver för genomförandet. Många beslut kring åtgärder, behöver inte hanteras politiskt. Arbetet med ständiga förbättringar i verksamheten hanteras av chefer och medarbetare i det löpande arbetet under budgetåret.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare
  • Gunnar Gidenstam
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot