Det här gör SKL

SKL arbetar för att kommuner, landsting och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader. Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

Upphandling för förnyelse

Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), berättar om en av SKL:s prioriterade frågor Upphandling för förnyelse.

SKL:s uppdrag att verka för utveckling av upphandling som en del i den strategiska styrningen och att innovationer, miljö och socialhållbarhet blir en del i utvecklingsarbetet av offentlig sektor.

Vi ger stöd inom främst fyra områden

Upphandling och inköp är områden som har en tydlig bäring på god ekonomisk hushållning och kvalitet i varor, tjänster och verksamheter. Politiska mål och strategier ger grunderna.

Styrning, kravställande, kontroll, utveckling och samverkan med näringsliv och brukare har en tydlig koppling till upphandling- och inköpsprocessen. En process som behöver samspela med övrigt arbete inom kommunen, landstinget eller regionen. SKL stödjer arbetet på olika sätt inom fyra områden:

  1. strategier och strategisk styrning
  2. ledning och styrning
  3. stöd ur ett verksamhetsperspektiv
  4. juridisk rådgivning

Prioriteringar 2018

En av SKL:s prioriterade frågor var Upphandling för förnyelse under 2016 och 2017. Arbetet kommer att fortsätta under 2018 med ytterligare aktiviter som till exempel nätverk för att utveckla lokala strategiska styrdokument. Dessa ska också kunna fungera som exempel för andra kommuner och landsting.

SKL Kommentus

SKL Kommentus ägs av SKL samt en majoritet av Sveriges kommuner, vilka också är deras huvudsakliga kunder. De erbjuder offentlig sektor avtal och tjänster inom inköp och HR. Bolaget, som till stor del ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral och AffärsConcept.

Genom bolaget SKL Kommentus Inköptscentral erbjuder de en stor mängd ramavtal till främst offentlig sektor, men även tjänster inom tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

SKL Kommentus

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot