Publicerad: 16 maj 2019

Det här gör SKL

SKL arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader. Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

SKL:s uppdrag att verka för utveckling av upphandling som en del i den strategiska styrningen och att innovationer, miljö och socialhållbarhet blir en del i utvecklingsarbetet av offentlig sektor.

Vi ger stöd inom främst fyra områden

Upphandling och inköp är områden som har en tydlig bäring på god ekonomisk hushållning och kvalitet i varor, tjänster och verksamheter. Politiska mål och strategier ger grunderna.

Styrning, kravställande, kontroll, utveckling och samverkan med näringsliv och brukare har en tydlig koppling till upphandling- och inköpsprocessen. En process som behöver samspela med övrigt arbete inom kommunen eller regionen. SKL stödjer arbetet på olika sätt inom fyra områden:

  1. ledning och styrning
  2. strategisk inköp
  3. stöd ur ett verksamhetsperspektiv
  4. juridisk rådgivning

Prioriteringar 2019

Under 2019 är ”Upphandling som en del i den strategiska styrningen” en prioriterad fråga. För att uppnå medlemmarnas mål är strategisk styrning av hela anskaffningsprocessen en förutsättning. De vinster som kan realiseras genom upphandling kan vara kvalitetshöjande, effektivitetsökande eller av hållbarhetsart. Ytterst är vinsterna en bättre leverans till medborgarna.

Idag saknas i många fall en helhetssyn avseende försörjningsstrategi, där upphandling ingår. En försörjningsstrategi som beslutas på rätt nivå i organisationen och ett tvärfunktionellt arbetssätt är en viktig del i detta arbete och behöver integreras i organisationens styrning. Detta möjliggör även för kommuner och regioner att arbeta strategiskt med att utveckla funktions- och innovationsvänliga upphandlingar, som bland annat förväntas medföra ett bättre resursutnyttjande.

Aktiviteter 2019

  • Nationella nätverk för upphandling som del i den strategiska styrningen som kan generera fler goda exempla för vidare spridning.
  • SKL samarbetar i ett nationellt perspektiv med SKL Kommentus, andra myndigheter och intressenter för att främja medlemmarnas möjligheter att utveckla funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.
  • SKL och SKL Kommentus genomför en konferens ”Köp in på framtiden” den 10 september, för förtroendevalda och ledande tjänstepersoner.

SKL Kommentus

SKL Kommentus ägs av SKL samt en majoritet av Sveriges kommuner, vilka också är deras huvudsakliga kunder. De erbjuder offentlig sektor avtal och tjänster inom inköp och HR. Bolaget, som till stor del ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral och AffärsConcept.

Genom bolaget SKL Kommentus Inköptscentral erbjuder de en stor mängd ramavtal som kommuner och regioner kan avropa från.

SKL Kommentus

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot