Strategisk styrning, försörjningsstrategi

Strategisk styrning och ledning i kommuner och regioner är en förutsättning för att uppnå god kvalitet och effektivt resursutnyttjande. Upphandling och inköp är en del i den strategiska styrningen. Strategier för försörjning av varor, tjänster och verksamheter är en del i arbetet.

Det är många viktiga delar som påverkar och har en avgörande roll för en myndighets möjligheter att göra en bra upphandling eller inköp. Till exempel vilka mål och policys organisationen har, tillgång på resurser, behov, kunskap om inköp och upphandling, samarbetet med leverantörer och marknad och hur själva upphandlingsarbetet fungerar.

Upphandlingens mål och inriktning

  • Upphandlingens mål och inriktning utgår från fullmäktiges beslutade inriktningsbeslut och övergripande mål.
  • De principer som ska gälla formuleras till exempel i konkurrensplan, upphandlingsplan, upphandlingspolicy och program för uppföljning av privata utförare.

För att kunna arbeta strategiskt med upphandling behöver varje upphandlande myndighet sätta upp mål för vad de vill uppnå med sin upphandling. Formulera både övergripande mål kopplade till verksamhetens strategiska mål och mer konkreta målsättningar för de enskilda avtalen.

Inköp som styrmedel, Upphandlingsmyndigheten

Ledningens stöd

Ledningens stöd och förståelse är en förutsättning för framgångsrika resultat. Detta gäller både den politiska- som tjänstemannaledningen. Den politiska ledningen ger förutsättningarna genom mål och resurser.

Ledningens stöd kan också innebära att olika kompetenser inom organisationer ges möjlighet att delta i inköpsprocessens olika delar. Dessa kompetenser kan vara upphandlare från andra avdelningar, verksamhetskompetens samt kunskap inom ekonomi och juridik.

Dialogen är en framgångsfaktor

Dialogens betydelse kan inte nog uppmärksammas. Dialogen är en framgångsfaktor både före och under upphandlingens genomförande, samt under och efter avtalsperioden.

Tidiga dialoger innebär att upphandlande myndigheter träffar möjliga leverantörer, experter och andra aktörer innan upphandlingskraven utformas. SKL, Teknikföretagen och Upphandlingsmyndigheten har genomfört pilotprojekt för utveckling av konkret processtöd kring tidig dialog i specifika upphandlingsprojekt. Det fortsatta arbetet sker genom Upphandlingsmyndighetens program för utvecklande inköp.

Dialog och innovation, Upphandlingsmyndigheten

Smartare inköp genom tidig dialog: erfarenheter från pilotprojekt 2015 (PDF, nytt fönster)

Tydliga och utmanande krav

Utmaningen är att utforma kvalitetskrav som garanterar en god kvalitet och som samtidigt ger utrymme för nytänkande och utveckling.

Förfrågningsunderlag, krav

Uppföljningen är en del i styrningen

Uppföljningen efter upphandlingen blir viktig för att kunna garantera att medborgare och brukare får den verksamhet de har rätt till och att den bedrivs på ett tillfredsställande sätt samt att fel och brister upptäcks.

Praktiskt stöd i kommunens och landstingets uppföljningsarbete, Uppföljningsguiden

Lär dig att förebygga, upptäcka och hantera korruption

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot