Överlämna verksamhet genom upphandling eller valfrihetssystem

Fullmäktige har möjlighet att överlämna verksamhet. Ett överlämnande kan ske genom bland annat upphandling eller att valfrihetssystem införs.  Myndighetsutövning får inte upphandlas om det inte finns lagstöd för detta.

Myndigheten fortsätter att vara huvudman

Kommunen, landstinget eller regionen fortsätter oftast att vara så kallad huvudman för verksamheten fastän den har upphandlats och drivs av en privat utförare.

Upphandling eller valfrihetssystem

Ett överlämnande kan ske genom bland annat upphandling eller att valfrihetssystem införs.

Lag om offentlig upphandling, LOU eller Lag om valfihetssystem, LOV

Likheter och skillnader i upphandling enligt LOU och LOV

Läs vidare

Publikationer
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot