Publicerad: 3 juli 2018

Fråga och svar

13. Finns det ska-krav som onödigt kan försvåra för leverantörer att delta?

Försök att undvika ska-krav som är oproportionerliga eller onödigt administrativt betungande såsom olika blanketter som ska fyllas i och kopior på allsköns handlingar som ska bifogas anbudet (se även informationstext till föregående fråga).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot