Publicerad: 3 juli 2018

Fråga och svar

8. Har små leverantörers möjlighet att delta i upphandlingen beaktats?

Det finns olika sätt att tillvarata små leverantörers möjligheter att delta i upphandlingen. Förfrågningsunderlaget ska till exempel innehålla proportionerliga krav på ekonomisk och teknisk kapacitet. Här får man inte glömma att en anbudsgivare har rätt att åberopa ett
annat företags kapacitet (14 kap. 6-8 §§ LOU).

Ett annat sätt att underlätta för små leverantörer att delta är att göra det möjligt att lämna anbud som endast avser en del av uppdraget. Små leverantörer har normalt inte tid att besvara omfattande förfrågnings­under­lag eller att sätta sig in i komplicerade
utvärderingsmodeller.

Ett bra tips är därför att försöka hålla nere förfrågningsunderlagets omfång och svårighetsgrad samt att begränsa kraven på dokumen­tation som anbudsgivaren måste uppfylla.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot