Publicerad: 7 december 2017

Förstärkt folkinitiativ och folkomröstningar

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga. Det är kommunen eller landstinget som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna. I båda fallen är folkomröstningen rådgivande.

Folkomröstningar

Folkomröstningar i kommuner och landsting är alltid rådgivande. Det är kommunen eller landstinget som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen eller länet. Det finns en särskild lag som reglerar kommunala folkomröstningar.

Kommunala folkomröstningar

Lag om kommunala folkomröstningar (1994:692)

Kommunala folkomröstningar som har genomförts

Valmyndigheten samlar information om alla kommunala folkomröstningar som har skett under tidsperioden 1980 - och framåt. De kompletterar listan allteftersom beslut fattats av kommunfullmäktige och samråd skett. Valmyndigheten har inga uppgifter om utfallet i omröstningarna.

Dessa folkomröstningar har skett i Sverige

Att folkomrösta om en regionindelning

Är det möjligt att folkomrösta om regeringens förslag till regionbildning?
Den frågan har väckts av några kommuner och landsting i samband med remissen av Indelningskommitténs förslag, SOU 2016:48, till ny indelning av landet i större och färre regioner.

Juridiskt PM om folkomröstning i regionreformen

Förstärkt folkinitiativ

En rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det.

Det förstärkta folkinitiativet: Erfarenheter folkinitiativ och lokala folkomröstningar 2011-2015

Det reformerad folkinitiativet: en kartläggning om folkinitiativ som genomförts 2011-2013

Det reformerade folkinitiativet: kartläggning om folkinitiativ

Folkinitiativ och medielogik under valåret 2014

Faktablad: Om det förstärkta folkinitiativet

Kommunallagen

Folkinitiativ i kommunallagen 5:e kapitel, paragraf 23

Juridiska frågor om förstärkt folkinitiativ och folkomröstning

Du som är politiker eller tjänsteman i kommun, landsting eller region och har juridiska frågor vänligen kontakta Sveriges Kommuner och Landstings jurister.

Kontaktuppgifter för juridiska frågor

Medborgare i Sverige som har frågor om kommunallagen, folkinitiativ, folkomröstning

Vänligen tag kontakt med din kommun eller ditt landsting eller region.

Sök kontakt- och adressuppgifter till din kommun

Sök kontakt- och adressuppgifter till ditt landsting eller region

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot