Publicerad: 23 november 2018

Arbetsgivaravgifter

De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i förhandlingar mellan SKL och fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal).

Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Arbetsgivaravgifterna och avtalsförsäkringarna är lika för kommuner och landsting, förutom vad gäller kollektivavtalad pension: Personalomkostnadspålägget (PO) för avtalspensionen är högre i landstingen då det är fler högavlönade i landstingen än i kommunerna.

2018-10-24

Preliminärt PO-pålägg för 2019

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade enligt vårpropositionen, medan TGL-KL kommer att sänkas till 0,02 procent för 2019. Övriga delar av avtalsförsäkringarna har vi ingen information om, varför vi förutsätter att dessa är oförändrade.

Kostnaderna för avtalspensioner ökar enligt prognoserna, särskilt för landsting. Det genomsnittliga PO-påslaget för avtalspensioner höjdes relativt kraftigt för 2018 och vi föreslår preliminärt att det ska vara oförändrat för 2019.

Det preliminära PO-pålägget för 2019 sänks med 0,02 procent i jämförelse med 2018 och uppgår till:

 • totalt för kommuner 39,15 procent
 • totalt för landsting 46,45 procent

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2018 och preliminärt 2019 (Excel 2010, nytt fönster)
2018-10-24

Arbetsgivaravgifter för landsting 2018 och preliminärt 2019 (Excel 2010, nytt fönster)
2018-10-24

De defintiva arbetsgivaravgifterna bör kunna publiceras efter budgetpropositionen i november.

Beslutade PO-pålägg för 2018

Höjning på grund av ökade kostnader för avtalspensioner

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade medan avtalsförsäkringarna sänks med 0,03 procent på grund av sänkning av TGL-KL. Det är tydligt att kostnaderna för avtalspensioner ökar. SKL föreslår därför ett höjt genomsnittligt påslag för dessa avseende 2018.

PO-pålägget för 2018 uppgår till:

 • totalt för kommuner 39,17 procent (2017: 38,33)
 • totalt för landsting 46,47 procent (2017: 44,50)

Delar som ingår

 • Lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
 • Särskild löneskatt: 6,15 procent för personer som fyllt 65 år.
 • Avtalsförsäkringar: total premie 0,05 procent.
 • Avtalspensioner: för kommunerna föreslår SKL ett höjt pålägg på lönesumman med 0,87 procentenheter till 7,70 procent. För landstingen föreslår SKL en höjning av pålägget med 2 procent till 15,00 (detta är en uppjustering från den preliminära uppgift som presenterades i maj).

Läs mer om bakgrunden till behovet av höjt PO-pålägg för avtalspensioner i cirkulär 17:24 (kommuner) och EkonomiNytt 09/2017 (landsting) som vi publicerade i maj 2017.

Särregler för olika ålderskategorier

För anställda över 65 år finns särskilda regler för arbetsgivaravgifterna.

Särregler för olika ålderskategorier

PO-pålägg för förtroendevalda

För de förtroendevalda betalas lagstadgade arbetsgivaravgifter. De har inte kollektivavtalade försäkringar eller kollektivavtalad pension som anställda har. Däremot har kommuner och landsting antagit bestämmelser avseende förtroendevaldas pension, i allmänhet PBF och OPF, vilket innebär att de har rätt till pensionsförmåner. De nya OPF bestämmelserna omfattar de flesta förtroendevalda och innebär i rättighetshänseende att de har liknande intjänande som de anställda.

För enkelhetens skull kan därför samma PO-pålägg användas för de förtroendevalda, som för anställda.

Differentierade PO-pålägg

Uppgifterna i Excelfilerna ovan används idag för en lättadministrerad och schablonmässig internredovisning av PO. Men den faktiska kostnaden varierar vid olika lönenivåer för pensionskostnader. Arbetsgivaren ansvarar för hela pensionsförmånen som grundas på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp (39 100 kronor per månad år 2018).

Det kan därför finnas anledning att differentiera utifrån lönenivå. I Excelfilerna ”Arbetsgivaravgifter för kommuner respektive landsting 2018 och preliminärt 2019” ovan finns på sidan 2 exempel på en beräkning över PO vid olika inkomstnivåer.

Möjlig differentiering av personalomkostnadspålägg

Arbetsgivaravgifter tidigare år

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2017 (Excel 2010, nytt fönster)

Arbetsgivaravgifter för landsting 2005–2017 (Excel 2010, nytt fönster)

Informationsansvarig

 • Siv Stjernborg
  Ekonom
 • Robert Heed
  EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot