Publicerad: 27 september 2017

Arbetsgivaravgifter

De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i förhandlingar mellan SKL och fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal).

Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Arbetsgivaravgifterna och avtalsförsäkringarna är lika för kommuner och landsting, förutom vad gäller kollektivavtalad pension: Personalomkostnadspålägget (PO) för avtalspensionen är högre i landstingen då det är fler högavlönade i landstingen än i kommunerna.

Beslutade PO-pålägg för 2017

För år 2017 finns inga ändringar i PO-pålägget för kommunerna medan det för landstinget finns en höjning avseende den förmånsbestämda delen av pensionen.

PO-pålägget för 2017 uppgår till:

  • totalt för kommuner 38,33 procent (oförändrat)
  • totalt för landsting 44,50 procent (tidigare 44,00)

Delar som ingår

  • lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent
  • särskild löneskatt 6,15 procent för personer som fyllt 65 år
  • avtalsförsäkringar: total premie 0,08 procent.
  • avtalspensioner: SKL föreslår för 2017 ett oförändrat kalkylerat pålägg på lönesumman med 6,83 procent för kommunerna men en höjning för landstingen till 13,0 procent.

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2017 och prel 2018 (Excel 2010, nytt fönster)
2017-05-11

Arbetsgivaravgifter för landsting 2017 och prel 2018 (Excel 2010, nytt fönster)
2017-05-11

Preliminära PO-pålägg för 2018

Förslag om höjning på grund av ökade kostnader för avtalspensioner

Det finns hittills inga kända förändringar i de lagstadgade arbetsgivaravgifterna ej heller i avtalsförsäkringarna. Däremot är det tydligt att kostnaderna för avtalspensioner ökar. SKL föreslår därför ett höjt genomsnittligt påslag för dessa avseende 2018. Enligt prognoser ser det även ut som att dessa kan behöva höjas ytterligare 2019–2020.

Avtalspensioner: SKL föreslår för 2018 ett höjt pålägg på lönesumman med 0,87 procentenheter för kommunerna till 7,70 procent. För landstingen föreslår SKL en höjning av pålägget med 1,3 procent till 14,29.

Övriga delar är preliminärt oförändrade. Detta innebär att preliminärt PO-pålägget totalt i kommunerna uppgår till 39,20 procent och för landstingen till 45,79 procent.

Läs mer i cirkulär 17:23 (kommuner) och EkonomiNytt 09/2017 (landsting).

Särregler för olika ålderskategorier

För anställda över 65 år finns särskilda regler för arbetsgivaravgifterna.

Särregler för olika ålderskategorier

PO-pålägg för förtroendevalda

För de förtroendevalda betalas lagstadgade arbetsgivaravgifter. De har inte kollektivavtalade försäkringar eller kollektivavtalad pension som anställda har. Däremot har kommuner och landsting antagit bestämmelser avseende förtroendevaldas pension, i allmänhet PBF och OPF, vilket innebär att de har rätt till pensionsförmåner. De nya OPF bestämmelserna omfattar de flesta förtroendevalda och innebär i rättighetshänseende att de har liknande intjänande som de anställda.

För enkelhetens skull kan därför samma PO-pålägg användas för de förtroendevalda, som för anställda.

Differentierade PO-pålägg

Uppgifterna i Excelfilerna ovan används idag för en lättadministrerad och schablonmässig internredovisning av PO. Men den faktiska kostnaden varierar vid olika lönenivåer för pensionskostnader. Arbetsgivaren ansvarar för hela pensionsförmånen som grundas på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp (38 400 kronor per månad år 2017).

Det kan därför finnas anledning att differentiera utifrån lönenivå. I Excelfilerna ”Arbetsgivaravgifter för kommuner respektive landsting 2015 och 2017” ovan finns på sidan 2 exempel på en beräkning över PO vid olika inkomstnivåer.

Möjlig differentiering av personalomkostnadspålägg

Arbetsgivaravgifter tidigare år

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2016 (Excel 2010, nytt fönster)

Arbetsgivaravgifter för landsting 2005–2016 (Excel 2010, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot