Publicerad: 16 april 2019

Arbetsgivaravgifter

De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i förhandlingar mellan SKL och fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal).

Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Arbetsgivaravgifterna och avtalsförsäkringarna är lika för kommuner och landsting, förutom vad gäller kollektivavtalad pension: Personalomkostnadspålägget (PO) för avtalspensionen är högre i landstingen då det är fler högavlönade i landstingen än i kommunerna.

Information om PO-pålägg för 2020 kommer att publiceras i samband med vår nästa skatteunderlagsprognos, den 2 maj.

Beslutade PO-pålägg för 2019

PO-pålägget för år 2019 sänks marginellt för både kommuner och landsting/regioner.

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade och uppgår även för år 2019 till 31,42 procent. För avtalsförsäkringarna är det en liten sänkning i jämförelse med år 2018. Det är tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL) som sänks till 0,02 procent.

Det genomsnittliga PO-pålägget för avtalspensioner höjdes för 2018. För år 2019 ligger vi kvar på samma nivå som för 2018, men vi ser utifrån nuvarande prognoser att det kan komma att behöva höjas framöver.

PO-pålägget för 2019 uppgår till:

 • totalt för kommuner 39,15 procent
 • totalt för landsting 46,45 procent

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2018 och 2019 (Excel 2010, nytt fönster)
2018-12-17

Arbetsgivaravgifter för landsting 2018 och 2019 (Excel 2010, nytt fönster)
2018-12-17

Delar som ingår

 • Lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
 • Särskild löneskatt: 6,15 procent för personer som fyllt 65 år.
 • Avtalsförsäkringar: total premie 0,03 procent.
 • Avtalspensioner: för både kommuner och landsting/region ligger pålägget kvar på samma nivå som för år 2018 (kommuner 7,70 respektive landsting/regioner 15,00 procent).

Läs mer om PO-pålägg i cirkulär 18:64 (kommuner) och EkonomiNytt 12/2018 (landsting/region).

Särregler för olika ålderskategorier

För anställda över 65 år finns särskilda regler för arbetsgivaravgifterna.

Särregler för olika ålderskategorier

PO-pålägg för förtroendevalda

För de förtroendevalda betalas lagstadgade arbetsgivaravgifter. De har inte kollektivavtalade försäkringar eller kollektivavtalad pension som anställda har. Däremot har kommuner och landsting antagit bestämmelser avseende förtroendevaldas pension, i allmänhet PBF och OPF, vilket innebär att de har rätt till pensionsförmåner. De nya OPF bestämmelserna omfattar de flesta förtroendevalda och innebär i rättighetshänseende att de har liknande intjänande som de anställda.

För enkelhetens skull kan därför samma PO-pålägg användas för de förtroendevalda, som för anställda.

Differentierade PO-pålägg

Uppgifterna i Excelfilerna ovan används idag för en lättadministrerad och schablonmässig internredovisning av PO. Men den faktiska kostnaden varierar vid olika lönenivåer för pensionskostnader. Arbetsgivaren ansvarar för hela pensionsförmånen som grundas på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp (40 250 kronor per månad år 2019).

Det kan därför finnas anledning att differentiera utifrån lönenivå. I Excelfilerna ”Arbetsgivaravgifter för kommuner respektive landsting 2018 och 2019” ovan finns på sidan 2 exempel på en beräkning över PO vid olika inkomstnivåer.

Möjlig differentiering av personalomkostnadspålägg

Arbetsgivaravgifter tidigare år

Filerna öppnas i nytt fönster.

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2018 (Excel 2010)

Arbetsgivaravgifter för landsting och regioner 2005–2018 (Excel 2010)

Informationsansvarig

 • Siv Stjernborg
  Ekonom
 • Robert Heed
  Ekonom
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot