Publicerad: 25 september 2018

Slutlig fördelning av de tio ”välfärdsmiljarderna” för 2017

Nu finns de slutliga beräkningarna för 2017 av fördelning mellan kommuner och landsting av de tio miljarder som aviserades tidigare i år. Den förra preliminära beräkningen presenterades i september.

2016-12-21

Utfall 2017 av välfärdsmiljarderna

Regeringen har beslutat om fördelningen av de så kallade välfärdsmiljarderna 2017. Denna fördelning avser den del av statsbidraget som INTE fördelas via det generella statsbidraget. För kommunerna är det 5,6 miljarder och för landstingen är det 1,4 miljarder som fördelas utifrån antalet asylsökande och flyktingmottagandet i kommunen/länet. Utbetalningarna kommer att ske månadsvis från och med januari, i samband med ordinarie skatteutbetalningar.

Den slutliga fördelningen 2017 för kommuner respektive landsting (Excel 2010, nytt fönster)

På fliken BERÄKNING K och BERÄKNING Lt: välj kommun/landsting för att se hur beräkningen härleds. Även dataunderlaget ingår. På fliken BESKRIVNING finns en allmän beskrivning av beräkningen.

Fördelning efter invånare och efter nyanlända

Fördelningen utifrån flyktingvariablerna görs med hänsyn till antal asylsökande vid en given tidpunkt (30 november 2016), samt kommunens sammanlagda flyktingmottagande åren 2012–november 2016. Ej myndiga personer ges dubbel vikt i kommunernas fördelning, men inte i landstingens.

Den del som fördelas utifrån invånarantal, 2,1 miljarder till kommunerna och 900 miljoner till landstingen, ingår i det generella statsbidraget och fördelas således utifrån invånarantal den 1 november 2016.

Denna ”övergripande” fördelning föreslås vara densamma 2018. Den kommunvisa och landstingsvisa fördelningen 2018 och framåt kommer dock att räknas om med hänsyn till asyl- och flyktingmottagandet. Under 2019 och 2020 kommer bidraget i större utsträckning att fördelas utifrån invånarantal. År 2021 kommer hela beloppet att ingå i det generella statsbidraget.

Ingår välfärdsmiljarderna i SKL:s beräkningar?

Den del av pengarna som fördelas efter invånarantal ingår efter budgetpropositionen 2017 i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed även i beräkningarna av regleringsposten. För 2017 är beloppet 211 kronor per invånare för kommuner och 90 kronor per invånare för landsting.

Läs mer i cirkulär 16:51 (kommuner) och EkonomiNytt 14/2016 (landsting) under rubriken Regleringsbidrag/avgift.

Den slutliga fördelningen för 2017 finns hos regeringen:

Slutlig fördelning av välfärdsmiljarder presenteras idag, regeringen (nytt fönster)

Utfall även för 2018

Välfärdsmiljarderna 2018 – utfall
2017-09-21
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot