Publicerad: 21 november 2018

Statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet ”byggbonus”

Boverket administrerar bidraget som kan sökas från den 1 augusti 2018 till den 1 oktober 2018. I bokföringen ska det redovisas som ett generellt statsbidrag på det år då beslutet tas. Om man budgeterar med byggbonusen bör man tillämpa stor försiktighet.

2018-10-03

Boverket administrerar bidraget som kan sökas från den 1 augusti 2018 till den 1 oktober 2018. Beslut om fördelning av årets på 1,3 miljarder kronor medel fattas under slutet av november månad och statsbidraget betalas ut senast den 1 december 2018.  På deras webbplats finns villkoren för statsbidraget.

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande, Boverket

Redovisning av statsbidraget ”byggbonus”

Bidraget infördes för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder. Utifrån bidragets utformning klassificeras det som ett generellt statsbidrag och ska intäktsredovisas det år villkoren är uppfyllda och beslut tas. Det vill säga bidraget intäktsförs på det år bidraget beviljas.

Redovisning av statsbidraget Byggbonus

Hantering av ”byggbonusen” i kommunernas styrning

Det är naturligtvis inte önskvärt med ett statsbidrag där kommunerna får besked om beloppet så sent på året. SKL har försökt påverka Näringsdepartementet att ändra rutinerna för beslutstidpunkt och utbetalning av bidraget 2017 men inte lyckats. Eftersom intäkten från bidraget i externredovisningen inte kan periodiseras till nästkommande år får önskemål om hur medlen ska användas hanteras via ekonomistyrningen.

Försvinner den här typen av resurstillskott om de inte används med en gång?

Det finns ibland uppfattningar om att resurstillskott som exempelvis byggbonusen, i och med hur de redovisas, per automatik, försvinner så att de i framtiden inte kan komma prioriterade verksamhetsområden till godo. Så är definitivt inte fallet. Om dessa bidrag inneburit att den ekonomiska ställningen förstärkts på ett påtagligt sätt kan det innebära att den framtida bedömningen av vilka ramar man har för drift eller investeringar kan beräknas på ett annat sätt. Om någon tydlig justering av verksamheternas drift- eller investeringsramar inte görs innebär resurstillskotten att kommunen ges ökade möjligheter att stärka sin finansiella situation, till exempel genom att amortera skulder eller genom ökad självfinansiering av investeringar. Även en sådan strategi innebär att ekonomin förstärks vilket skapar bättre ekonomiska förutsättningar för att möta framtida utmaningar. (Läs mer om detta i cirkulär 16:64.)

Går det att budgetera för innevarande år?

Det går att budgetera byggbonusen innevarande år om man vill använda intäkten till något speciellt ändamål. Osäkerheten är dock betydande eftersom beräkningsgrunden utgår från antal bostäder som fått startbesked mellan 160701–170630 för årets fördelning och antalet nyanlända flyktingar som är folkbokförda i kommunen 2017-07-31. Dessutom är utfallet på kommunnivå beroende av vad som hänt i andra kommuner och hur många som sökt. Detta innebär att en mycket försiktig budgetering bör tillämpas.

Informationsansvarig

  • Peter Sjöquist
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot