Publicerad: 21 november 2017

Statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet ”byggbonus”

Boverket har fattat beslut om storleken på bidraget ”Byggbonusen” för 2017. I bokföringen ska det redovisas som generellt statsbidrag på det år då beslutet tas. Om man budgeterar med byggbonusen bör man tillämpa stor försiktighet.

Boverket har nu meddelat beslut om storleken på statsbidraget ”Byggbonus” till de 199 kommuner som sökt bidraget för år 2017 och uppfyller villkoren. Bidraget kommer enligt information på Boverkets webbplats att utbetalas senast den 1 december 2017.

För kommande år uppgår bidraget till 1,3 miljarder kronor per år. Bidragsansökningarna administreras av Boverket. På deras webbplats finns villkoren för statsbidraget.

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande, Boverket

Redovisning av statsbidraget ”byggbonus”

Bidraget infördes för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder. Utifrån bidragets utformning klassificeras det som ett generellt statsbidrag och ska intäktsredovisas det år villkoren är uppfyllda och beslut tas, det vill säga bidraget för 2017 ska intäktsredovisas på år 2017.

Redovisning av statsbidraget Byggbonus

Hantering av ”byggbonusen” i kommunernas styrning

Det är naturligtvis inte önskvärt med ett statsbidrag där kommunerna får besked om beloppet så sent på året. SKL har försökt påverka Näringsdepartementet att ändra rutinerna för beslutstidpunkt och utbetalning av bidraget 2017 men inte lyckats. Eftersom intäkten från bidraget i externredovisningen inte kan periodiseras till nästkommande år får önskemål om hur medlen ska användas hanteras via ekonomistyrningen.

Försvinner den här typen av resurstillskott om de inte används med en gång?

Det finns ibland uppfattningar om att resurstillskott som exempelvis byggbonusen, i och med hur de redovisas, per automatik, försvinner så att de i framtiden inte kan komma prioriterade verksamhetsområden till godo. Så är definitivt inte fallet. Om dessa bidrag inneburit att den ekonomiska ställningen förstärkts på ett påtagligt sätt kan det innebära att den framtida bedömningen av vilka ramar man har för drift eller investeringar kan beräknas på ett annat sätt. Om någon tydlig justering av verksamheternas drift- eller investeringsramar inte görs innebär resurstillskotten att kommunen ges ökade möjligheter att stärka sin finansiella situation, till exempel genom att amortera skulder eller genom ökad självfinansiering av investeringar. Även en sådan strategi innebär att ekonomin förstärks vilket skapar bättre ekonomiska förutsättningar för att möta framtida utmaningar. (Läs mer om detta i cirkulär 16:64.)

Går det att budgetera för innevarande år?

Det går att budgetera byggbonusen innevarande år om man vill använda intäkten till något speciellt ändamål. Osäkerheten är dock betydande eftersom beräkningsgrunden utgår från antal bostäder som fått startbesked mellan 160701–170630 för årets fördelning och antalet nyanlända flyktingar som är folkbokförda i kommunen 2017-07-31. Dessutom är utfallet på kommunnivå beroende av vad som hänt i andra kommuner och hur många som sökt. Detta innebär att en mycket försiktig budgetering bör tillämpas.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot