Publicerad: 18 oktober 2018

Välfärdsmiljarderna 2018 – utfall

Regeringen har presenterat utfallet av den kommun- och landstingsvisa fördelningen för de så kallade välfärdsmiljarderna. Den förra preliminära beräkningen presenterades i juni.

2017-09-20

Principerna för beräkning av välfärdsmiljarderna 2018

Det slutliga fördelningen för den del som fördelas utifrån flyktingvariabler baseras på antalet kommunmottagna flyktingar mellan 2013–1/9 2017, samt antalet asylsökande per 1/9 2017. Den del som fördelas utifrån invånarantal bygger på befolkningen per 1/11 2017, och fastställs således inte förrän i slutet av året.

Välfärdsmiljarderna 2018, utfall (Excel 2010, nytt fönster)

Regeringens pressmeddelande om fördelningen 2017-09-20

”Nya” välfärdsmiljarder i BP18

I Budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att kommuner och landsting tillförs 5 miljarder år 2019 (3,5 till kommuner och 1,5 till landsting) och ytterligare 5 miljarder 2020. Detta tillskott görs utöver de redan beslutade välfärdsmiljarderna enligt Budgetpropositionen 2017. Dessa nya tillskott förs till det generella statsbidraget och fördelas således lika i kronor per invånare till kommunerna respektive landstingen.

I SKL:s beräkningar av kommunvisa skatter och bidrag (publiceras den 28 september) kommer dessa medel att synas i det generella statsbidraget, och därmed påverka regleringsposten positivt. I Excelfilen ovan, samt i regeringens redovisning, ingår dock endast de ”gamla” välfärdsmiljarderna enligt BP17.

Använd modellen Skatter & bidrag för befolkningsvariabeln

Observera att uppgifterna för bidragets del som beror av flyktingvariabler är samma som de uppgifter som finns i Excelfilen ovan. Beloppen enligt befolkningsvariablerna skiljer sig dock åt. Dessa pengar syns dock i SKL:s kommunvisa beräkningarna av skatter och bidrag enligt prognosunderlag och Modellen Skatter & bidrag (i regleringsposten), varför SKL rekommenderar att kommuner och landsting för denna del av bidraget använder sina egna beräkningar.

Utfall 2017 av välfärdsmiljarderna

Den beslutade fördelningen av välfärdsmiljarderna för 2017 berättade vi om senast i mars. Inga förändringar har gjorts i de beslutade beloppen.

Slutlig fördelning av de tio ”välfärdsmiljarderna” för 2017

Ingår välfärdsmiljarderna i SKL:s beräkningar?

Den del av pengarna som fördelas efter invånarantal ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed även i beräkningarna av regleringsposten. För 2017 är beloppet 211 kronor per invånare för kommuner och 90 kronor per invånare för landsting och för 2018 beräknas det till 208 respektive 89 kronor.

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot