Publicerad: 27 april 2018

Välfärdsmiljarderna 2019 – prognos 1

SKL har gjort en prognos av de så kallade välfärdsmiljarderna 2019 för kommuner och landsting. Prognosen kommer att revideras innan sommaren, antingen av SKL eller genom att regeringen, liksom förra året, gör en preliminär beräkning av ersättningsbeloppen.

2018-03-15

Principer för prognosen

Prognosen bygger på samma beräkningsprincip som utfallet 2018. Detta innebär att antalet kommunmottagna flyktingar mellan 2014 och 1 september 2018, samt antalet asylsökande per den 1 september 2018, kommer att ligga till grund för utfallet. Denna beräkning baseras på utfallet till och med den 1 mars 2018, samt prognos för perioden 1 mars till 1 september 2018.

Prognosen över antalet asylsökande per kommun baseras på utfallet den 1 mars 2018 som sedan antas minska i samma utsträckning som i Migrationsverkets senaste prognos över antal inskrivna i mottagningssystemet. Denna prognos är extra osäker för kommuner med stort antal asylsökande, då Migrationsverket avvecklar asylboenden i förhållandevis stor omfattning.

Prognosen över antal kommunmottagna flyktingar bygger på att kommunen tar emot enligt anvisningsmodellen för 2018, jämnt fördelat under året. Om det gjorts stora omfördelningar av kommuntalen inom länen bör kommunen kontakta SKL för att eventuellt revidera prognosen.

Den del som fördelas utifrån invånarantal bygger på samma prognos av befolkningen den 1 november 2018 som används i SKL:s kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag. Observera att denna del av välfärdsmiljarderna ingår i de kommunvisa beräkningarna av skatter och bidrag, och att detta således inte utgör någon alternativ prognos.

Välfärdsmiljarderna 2019 – Prognos 1 (Excel 2010, nytt fönster)

”Nya” välfärdsmiljarder i BP18

I linje med Budgetpropositionen för 2018 beslutade riksdagen att kommuner och landsting tillförs 5 miljarder kronor år 2019 (3,5 till kommuner och 1,5 till landsting) och ytterligare 5 miljarder 2020. Detta tillskott görs utöver de redan beslutade välfärdsmiljarderna enligt Budgetpropositionen 2017. Dessa nya tillskott förs till det generella statsbidraget och fördelas således lika i kronor per invånare till kommunerna respektive landstingen.

Vad ingår i SKL:s kommunvisa beräkningar av Skatter & bidrag?

Uppgifterna för bidragets del som beror av flyktingvariabler ingår inte ingår i SKL:s kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag. Delen som fördelas via befolkningsvariablerna ingår dock. Detta gäller även de nya välfärdsmiljarderna enligt BP18. Om  kommunen  / landstinget använder en egen befolkningsprognos i intäktsberäkningarna kan beloppen som fördelas efter invånarantal skilja sig från vad som redovisas här. Utgå alltid från den egna prognosen.

Utfall 2018 av välfärdsmiljarderna

Den beslutade fördelningen av välfärdsmiljarderna för 2018 presenterades i oktober 2018.

Välfärdsmijarderna 2018 – utfall

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot