Publicerad: 16 november 2018

Välfärdsmiljarderna 2019

Regeringen har presenterat det kommun- och landstingsvisa utfallet av de så kallade välfärdsmiljarderna 2019. Uppgifterna innebär mindre förändringar jämfört med det preliminära utfall som SKL presenterade i september.

Det slutliga fördelningen för den del som fördelas utifrån flyktingvariabler baseras på antalet kommunmottagna flyktingar mellan 2014–1.9.2018, samt antalet asylsökande per 1.9.2018. Differensen mot SKL:s preliminära utfall från september beror på att dataunderlaget reviderats något. Den del som fördelas utifrån invånarantal bygger på befolkningen per 1.11.2018, och fastställs således inte förrän i slutet av året. Den delen ingår därmed i SKL:s kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag.

Fördelning av välfärdsmiljarderna 2019 (regeringens webbplats)

Kommun- och landstingsvisa uppgifter inklusive underlag (Excel 2010, nytt fönster) 

”Nya” välfärdsmiljarder i BP18 tas bort i BP19

Det tillskott som regeringen aviserade i Budgetpropositionen för 2018, 5 miljarder kronor år 2019 (3,5 till kommuner och 1,5 till landsting) och ytterligare 5 miljarder 2020, tas bort i och med Budgetpropositionen 2019. Dessa har brukat benämnts ”de nya välfärdsmiljarderna”. Det generella statsbidraget för kommuner och landsting minskar därmed med motsvarande belopp jämfört med tidigare beräkningar.

Vad ingår i SKL:s kommunvisa beräkningar av Skatter & bidrag?

Uppgifterna för bidragets del som beror av flyktingvariabler ingår inte ingår i SKL:s kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag. Delen som fördelas via befolkningsvariablerna ingår dock.

Utfall 2018 av välfärdsmiljarderna

Den beslutade fördelningen av välfärdsmiljarderna för 2018 presenterades i september 2017.

Välfärdsmiljarderna 2018 – utfall

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot