Publicerad: 21 november 2018

2016 års definitiva taxering

Den 21 november redovisade Skatteverket slutligt taxeringsutfall för 2015 års inkomster. Enligt taxeringen ökade det kommunala skatteunderlaget med 5,05 procent 2015 jämfört med 2014.

2016-11-22

SKL:s prognos underskattade utfallet

SKL:s skatteunderlagsprognoser har sedan augusti i år pekat på en ökning av skatteunderlaget 2015 med 4,8 procent, alltså 0,25 procentenheter lägre jämfört med utfallet. I augusti gjorde SKL en nedrevidering av prognosen jämfört med de 5,0 procent som den tidigare prognosen visade. Nedrevideringen gjordes med anledning av det preliminära taxeringsutfall som Skatteverket publicerat. En del uppgifter i de preliminära taxeringsutfall som Skatteverket publicerat under hösten har varit motsägelsefulla, varför SKL betraktat dem som mer osäkra än vanligt. Att det slutliga utfallet nu visar på en större ökning än prognosen är därför inte helt överraskande.

Prognoser på skatteunderlaget publiceras av regeringen, Ekonomistyrningsverket och SKL. SKL:s årliga utvärderingar visar att skillnaderna i prognossäkerhet varit små, men att SKL:s skatteunderlagsprognoser prickat mer rätt än regeringens och Ekonomistyrningsverkets för fem av de senaste sex åren.

Kommunernas definitva taxering för 2016

Enligt det slutliga taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 2015 års skatteintäkter för kommunerna +85 kronor per invånare den 1 november 2014. SKL:s decemberprognos 2015, som låg till grund för bokslutet för 2015, gav en avräkning på +43 kronor per invånare. Detta medför en korrigeringspost på +42 kronor per invånare som påverkar bokslut 2016. Jämfört med vår oktoberprognos är det en förbättring med 81 kronor.

Landstingens definitva taxering för 2016

Slutavräkningen 2015 för landsting blir +78 kronor per invånare. Bokslutsprognosen gav en avräkning på +45 kronor per invånare, varför korrigeringsposten uppgår till +33 kronor per invånare. Jämfört med vår oktoberprognos är det en förbättring med 54 kronor.

Taxeringsutfallet för kommuner och landsting 2011–2015, Skatteverket

Informationsansvarig

  • Bo Legerius
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot