Publicerad: 21 november 2017

2014 års definitiva taxering

Enligt utfallsuppgifterna ökade skatteunderlaget med 3,36 procent 2013 jämfört med 2012. Utfallet är 0,04 procentenheter lägre jämfört med vår prognos i oktober.

Utfallet i linje med vår prognos

Skatteverket (SKV) har sammanställt utfallet för den beskattningsbara inkomsten 2013 enligt 2014 års taxering.

Den 19 december kommer vi att presentera budget- och planeringsförutsättningar där de läns- och kommunvisa skatteberäkningarna är uppdaterade med taxeringsutfallet och en ny skatteunderlagsprognos, skattehöjningar/-sänkningar för år 2015 samt befolkningsuppgifter per den 1 november 2014.

Kommuner

Enligt taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 2013 års skatteintäkter minus 353 kronor per invånare den 1 november 2012. Avräkningen regleras i januari 2015. Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) skulle SKL:s decemberprognos användas i prognosen över slutavräkningen i bokslutet för 2013. SKL:s prognos gav en avräkning på minus 244 kronor per invånare. Detta ger en korrigering på minus 109 kronor per invånare i bokslut 2014.

Landsting

Enligt det definitiva taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 2013 års skatteintäkter minus 167 kronor per invånare den 1 november 2012. Avräkningen regleras i januari år 2015. Differensen mellan det definitiva utfallet och prognostiserad slutavräkning för 2013 är minus 51 kronor per invånare den 1 november 2012. Denna avvikelse bokförs på år 2014 som en justeringspost enligt anvisning från RKR.

Taxeringsutfallet för kommuner och landsting 2011–2015, Skatteverket (Excel 2010, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot