Publicerad: 21 november 2017

2015 års definitiva taxering

Den 23 november redovisade Skatteverket slutligt taxeringsutfall för 2014 års inkomster. Enligt taxeringen ökade det kommunala skatteunderlaget med 3,16 procent 2014 jämfört med 2013.

SKL:s prognos prickade utfallet

SKL:s skatteunderlagsprognoser har sedan februari i år pekat på en ökning av skatteunderlaget 2014 med 3,2 procent, alltså 0,04 procentenheter högre jämfört med utfallet.

Prognoser på skatteunderlaget publiceras av regeringen, Ekonomistyrningsverket och SKL. SKL:s årliga utvärderingar visar att skillnaderna i prognossäkerhet varit små, men att SKL:s skatteunderlagsprognoser prickat mer rätt än regeringens och Ekonomistyrningsverkets för fem av de senaste sex åren.

Kommuner

Enligt det slutliga taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 2014 års skatteintäkter för kommunerna –70 kronor per invånare den 1 november 2013. SKL:s decemberprognos 2014, som låg till grund för bokslutet för 2014, gav en avräkning på 7 kronor per invånare. Detta medför en korrigeringspost på –78 kronor per invånare som påverkar bokslut 2015.

Landsting

Slutavräkningen 2014 för landsting blir –6 kronor per invånare. Bokslutsprognosen gav en avräkning på 22 kronor per invånare, varför korrigeringsposten uppgår till –28 kronor per invånare.

Taxeringsutfallet för kommuner och landsting 2011–2015, Skatteverket (Excel 2010, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Bo Legerius
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot