Publicerad: 20 oktober 2017

Skatteunderlagsprognos

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur. Nivån på BNP och arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. Tydliga tecken visar att det är svårare för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, men det är till stor del ett strukturellt problem.

Höstens skatteunderlagsprognos

2010-09-28: Jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti (cirkulär 17:42 och EkonomiNytt 11/2017) är skatteunderlagstillväxten uppreviderad för 2017, nedreviderad för 2018 och 2019 samt uppreviderad för 2020. Förklaringen är dels en ändrad syn på sysselsättningsutvecklingen, dels regeringens förslag om höjt grundavdrag 2018 för personer som fyllt 65 år.

Hela prognosen finns i cirkulär 17:47 och EkonomiNytt 13/2017. Den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen beskrivs i Ekonomirapporten, oktober 2017.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Ekonomirapporten, oktober 2017
2017-10-17

Nästa skatteunderlagsprognos presenteras den 20 december.

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2017–2021 för kommuner

Prognosunderlag 2017–2021 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot