Publicerad: 16 februari 2017
Prenumerera på Ekonomi

Skatteunderlagsprognos

Jämfört med december är skatteunderlagets ökningstakt uppreviderad de tre första åren och därefter nedreviderad. Det beror på en starkare sysselsättningsuppgång 2016–2017 än i tidigare bedömning.

Skatteunderlagsprognos per den 16 februari 2017

Jämfört med den prognos SKL presenterade i december (cirkulär 16:65 och EkonomiNytt 18/2016) är skatteunderlagets ökningstakt uppreviderad de tre första åren i perioden och nedreviderad under den senare delen. Ändringen förklaras av att vi nu förutser starkare sysselsättningsuppgång 2016–2017 än enligt vår tidigare bedömning.

Eftersom vi inte har ändrat uppfattning om sysselsättningsnivån vid utgången av år 2020 innebär det mindre ökningstal i slutet av perioden.

Hela prognosen finns i cirkulär 17:6 och EkonomiNytt 03/2017. Den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen finns i MakroNytt 1/2017.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

MakroNytt 2017

Sysselsättning och skatteunderlag tappar fart 2018, Annika Wallenskog

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2017–2021 för kommuner

Prognosunderlag 2017–2021 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot