Publicerad: 23 april 2019

Skatteunderlagsprognos

Framtidstron bland såväl hushåll som företag i Sverige har försvagats markant på sistone, vilket åtminstone i det korta perspektivet ger stöd åt bedömningen om en fortsatt konjunkturavmattning.

Ytterligare svaghetstecken för global tillverkningsindustri och handel rimmar sammantaget väl med vår relativt pessimistiska syn på utsikterna för exportmarknaden. I hög grad liknar vår nuvarande bedömning den makroprognos vi presenterade i ”Ekonomirapporten, december 2018”.

Stark arbetsmarknad består men tillväxten blir svag 2019

Jämfört med den prognos vi presenterade i december 2018 (cirkulär 18:64, EkonomiNytt 12/2018) är utvecklingen något nedreviderad åren 2019–2021, främst till följd av en nedjustering av timlönen 2019 och långsammare ökning av pensionsinkomster.

Hela prognosen finns i cirkulär 19:6 och EkonomiNytt 03/2019. En mer utförlig makroekonomisk analys presenteras i MakroNytt 1/2019.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

MakroNytt

Svagare tillväxt i skatteunderlaget | Pressmeddelande

Nästa skatteunderlagsprognos presenteras 2 maj 2019.

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2019–2026 för kommuner

Prognosunderlag 2019–2026 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och beskattningsutfall publiceras

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom
  • Bo Legerius
    Ekonom
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot