Publicerad: 27 april 2017

Skatteunderlagsprognos

Den starka tillväxt av skatteunderlaget vi såg år 2016 väntas avta successivt fram till 2020. Från och med 2019 understiger ökningstakten genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet.

Skatteunderlagsprognos per den 27 april 2017

Jämfört med den prognos SKL presenterade i december (cirkulär 17:6 och EkonomiNytt 03/2017) är skatteunderlaget nedreviderad år 2017 och uppreviderad år 2018. Ändringarna förklaras i huvudsak av att vi i förra prognosen överskattade utvecklingen av arbetade timmar under slutet av 2016. Det har fått till följd att vi även ändrat vår syn på utvecklingen under loppet av 2017, som får konsekvenser för förändringstalen 2017 och 2018.

Hela prognosen finns i cirkulär 17:18 och EkonomiNytt 07/2017. Den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen publiceras i Ekonomirapporten den 10 maj.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Skatteunderlagets tillväxt avtar i ny prognos, Annika Wallenskog

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2017–2021 för kommuner

Prognosunderlag 2017–2021 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot