Publicerad: 11 december 2018

Skatteunderlagsprognos

Det starka konjunkturläget i Sverige håller ännu i sig. Visserligen bedömer vi att utsikterna för BNP-tillväxten i år har försvagats. Å andra sidan steg antalet arbetade timmar under första halvåret starkare än förväntat. Sammantaget är vår syn på konjunkturen inte olik den vi haft i våra senaste prognoser.

2018-10-19

Till den nya skatteunderlagsprognosen har vi gjort en översyn av vår konjunkturprognos för i år och 2019 . Dessa prognosuppdateringar är gjorda på basis av indikatorer och statistik som inkommit sedan föregående skatteunderlagsprognos per augusti men i avvaktan på budgetproposition samt nationalräkenskaper för tredje kvartalet.

Konjunkturen mattas av 2019

Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär 18:27, EkonomiNytt 06/2018) är revideringarna av skatteunderlagsprognosen små. De förklaras främst av ett något annorlunda förlopp för sysselsättningsutvecklingen.

Hela prognosen finns i cirkulär 18:37 och EkonomiNytt 08/2018. En mer utförlig makroekonomisk analys presenteras i ”Ekonomirapporten, december 2018” som publiceras den 17 december

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Svagare utveckling av skatteunderlaget | Pressmeddelande

Nästa skatteunderlagsprognos presenteras 17 december 2018.

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2018–2025 för kommuner

Prognosunderlag 2018–2025 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och beskattningsutfall publiceras

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom
  • Bo Legerius
    EkonomHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot