Publicerad: 1 oktober 2019

Skatteunderlagsprognos

I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med våra tidigare prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt under återstoden av 2019 bromsa ytterligare. Redan nu syns den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en mindre nedgång.

Svensk ekonomi på väg mot lågkonjunktur 2020

Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär 19:35, EkonomiNytt 09/2019) är prognosen för skatteunderlagets ökning åren 2019, 2021 och 2022 uppreviderad. Det förklaras av att den aktuella prognosen utgår från en högre potentiell sysselsättningsnivå än den förra beräkningen. Utvecklingen för 2020 har justerats ner, främst till följd av förslaget i budgetpropositionen om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år.

Hela prognosen finns i cirkulär 19:40 och EkonomiNytt 1/2019. Den makroekonomiska analysen presenteras i ”Ekonomirapporten, oktober 2019” som publiceras den 16 oktober.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för regioner

Ekonomirapporten

Nästa skatteunderlagsprognos presenteras 19 december 2019.

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om nya budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2019–2026 för kommuner

Prognosunderlag 2019–2026 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och beskattningsutfall publiceras

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom
  • Bo Legerius
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot