Publicerad: 15 juni 2018

Skatteunderlagsprognos

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export.

2018-04-27

Högkonjunkturen når då sin topp, men svensk BNP växer långsammare. I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

Högkonjunkturen kulminerar 2019

Jämfört med den prognos vi presenterade i februari (cirkulär 18:5, EkonomiNytt 02/2018) är skatteunderlagets ökningstakt uppreviderad 2018. För perioden därefter har bara en marginell upprevidering av 2021 gjorts.

Hela prognosen finns i cirkulär 18:18 och EkonomiNytt 05/2018. Den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen beskrivs i ”Ekonomirapporten, maj 2018”, som presenteras den 15 maj.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Ekonomirapporten

Starkare skatteintäkter i ny prognos | Pressmeddelande

Nästa skatteunderlagsprognos presenteras den 16 augusti 2018.

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2018–2025 för kommuner

Prognosunderlag 2018–2025 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och beskattningsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot