Publicerad: 5 oktober 2016
Prenumerera på Ekonomi

Skatteunderlagsprognos

Den aktuella prognosen för 2016 är uppreviderad jämfört med den vi publicerade i augusti, då vi räknar med fler arbetade timmar. Men den är nedreviderad de följande åren på grund av nedjusterad timlöneutveckling.

Skatteunderlagsprognos per den 5 oktober 2016

Jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti (cirkulär 16:45, EkonomiNytt 16/2016) är prognosen för 2016 uppreviderad till följd av att vi nu räknar med en större ökning av arbetade timmar, medan utvecklingen 2017–2019 är nedreviderad som en konsekvens av nedjusterad timlöneutveckling.

Jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti är skatteunderlaget reviderat. Bedömningen av år 2015 grundas fortfarande på det preliminära taxeringsutfall som Skatteverket presenterade den 8 september.

Hela prognosen finns i cirkulär 16:51 och EkonomiNytt 14/2016. Den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen finns i ”Ekonomirapporten, oktober 2016”.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Ekonomirapporten, oktober 2016

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2016–2020 för kommuner

Prognosunderlag 2016–2020 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot