Publicerad: 13 maj 2019

Skatteunderlagsprognos

Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till låga 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av stigande sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra.

Vi räknar med att vändpunkten kommer under loppet av 2019. Men när årsgenomsnitten för 2018 och 2019 ställs mot varandra så syns en sysselsättningsökning 2019. Den be-dömda konjunkturavmattningen går långsamt och slår igenom med fördröjning på ar-betsmarknaden.

Sverige går mot svagare konjunktur

Jämfört med den prognos vi presenterade i februari 2019 (cirkulär 19:6, EkonomiNytt 03/2019) har vi reviderat upp skatteunderlagets ökningstakt 2019–2020 men justerat ner utvecklingen 2021–2022.

Ny statistik visar att utvecklingen på arbetsmarknaden under slutet av 2018 var starkare än vi räknade med i februariprognosen. Det innebär att 2019 startar på en högre sysselsättningsnivå än enligt vår förra bedömning och har bidragit till en ljusare syn på sysselsättningen den närmaste tiden.

För 2021–2022 har vi nu en svagare utveckling av arbetade timmar än i februarikalkylen. Det beror delvis på att en större del av den ökning vi förutsåg i förra prognosen redan har inträffat, men påverkas också av Statistiska centralbyråns nya befolkningsframskrivning.

Hela prognosen finns i cirkulär 19:21 och EkonomiNytt 07/2019. En mer utförlig makroekonomisk analys presenteras i ”Ekonomirapporten” den 13 maj.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Ekonomirapporten, maj 2019

Högkonjunktur går mot sitt slut 2020 | Pressmeddelande

Nästa skatteunderlagsprognos presenteras 22 augusti 2019.

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2019–2026 för kommuner

Prognosunderlag 2019–2026 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och beskattningsutfall publiceras

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom
  • Bo Legerius
    Ekonom
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot