Publicerad: 16 augusti 2018

Skatteunderlagsprognos

Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Sedan vår prognos i april har SCB publicerat nationalräkenskaper för första och andra kvartalet 2018. För första kvartalet låg siffrorna i linje med vår prognos medan andra kvartalet stack ut med överraskande hög tillväxt.

2018-08-16

Det som publicerats för det senaste kvartalet är en snabbstatistik som är behäftad med större osäkerhet än de reguljära räkenskaperna och kommer sannolikt att revideras i september. Därför gör vi inte någon ny prognos för försörjningsbalansen eller offentligt finansiellt sparande förrän i oktober. Konjunkturinstitutet gör en smärre upprevidering av BNP-tillväxten i år. Däremot bygger det utfall som redovisats för sysselsättning och arbetade timmar på mer tillförlitliga källor redan nu. Det är därför meningsfullt att uppdatera prognosen för skatteunderlaget.

Högkonjunkturen kulminerar 2019

Jämfört med den prognos vi presenterade i april (cirkulär 18:18, EkonomiNytt 05/2018) är skatteunderlagets ökningstakt nedreviderad 2018 men uppreviderad 2019–2021. Revideringarna förklaras främst av ändrad bedömning avseende sysselsättning och pensionsinkomster.

Hela prognosen finns i cirkulär 18:27 och EkonomiNytt 06/2018. Den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen beskrivs i MakroNytt 2/2018.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

MakroNytt

Skatteunderlaget oförändrat jämfört med förra prognosen| Pressmeddelande

Nästa skatteunderlagsprognos presenteras prelimiärt den 1 oktober 2018.

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2018–2025 för kommuner

Prognosunderlag 2018–2025 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och beskattningsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot