Publicerad: 21 december 2017

Skatteunderlagsprognos

Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 som tidiga utfall och prognoser indikerat. Men konjunkturen har ändå förstärkts markant och även 2018 kommer att präglas av högkonjunktur. Den något svagare utvecklingen gäller dock inte antalet arbetade timmar eller lönesumman, vår prognos innebär tvärtom en något starkare utveckling.

Det innebär en fortsatt hygglig ökning av det reala skatteunderlaget 2017 och 2018. Under loppet av 2018 blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och högkonjunkturen når då sin kulmen.

Högkonjunktur 2017 och 2018

2017-12-21: Skatteunderlagsprognosen är reviderad jämfört med prognosen i september (cirkulär 17:47, EkonomiNytt 13/2017), främst till följd av att den senaste tidens utveckling har föranlett en upprevidering av ökningstakten för arbetade timmar i år och nästa år. Då vi inte ändrat vår bedömning av sysselsättningsnivån vid en ekonomi i balans innebär det svagare utveckling 2019 och 2020 än enligt förra prognosen.

Hela prognosen finns i cirkulär 17:68 och EkonomiNytt 16/2017. Den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen beskrivs i MakroNytt 2/2017.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

MakroNytt
2017-12-21

Nästa skatteunderlagsprognos presenteras den 15 februari 2018.

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2017–2021 för kommuner

Prognosunderlag 2017–2021 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Ny utvärdering av SKL:s makrobedömningar
2016-03-21

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot