Publicerad: 17 augusti 2017

Skatteunderlagsprognos

Svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt under första halvan av i år. Framförallt har produktionen i byggsektorn ökat påtagligt som en följd av kraftigt växande byggnadsinvesteringar. Inte minst bostadsbyggandet har fortsatt öka i snabb takt.

Skatteunderlagsprognos per den 17 augusti 2017

Jämfört med den prognos SKL presenterade i april (cirkulär 17:18 och EkonomiNytt 07/2017) är skatteunderlagets ökningstakt i princip densamma, om man ser till hela prognosperioden. Marginella justeringar har gjorts för enskilda år.

Hela prognosen finns i cirkulär 17:42 och EkonomiNytt 11/2017. Den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen beskrivs i dessa.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Stark ekonomi ger fortsatt ökat skatteunderlag, Annika Wallenskog

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2017–2021 för kommuner

Prognosunderlag 2017–2021 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot