Publicerad: 22 januari 2018

Specificering statsbidrag

Staten ger kommuner och landsting både generella och riktade statsbidrag. Här finns information om vilka statsbidrag som ingår i SKL:s prognosunderlag. De som inte ingår i dem måste sökas separat.

Generella statsbidrag används i systemet för kommunalekonomisk utjämning till att utjämna för skillnader i intäkter eller strukturella förutsättningar. Inom dem regleras också för utökat eller minskat uppdrag mellan staten och kommunsektorn enligt finansieringsprincipen.

Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. De betalas ej ut med automatik utan måste sökas. De innebär även ökad administration för kommuner och landsting.

SKL vill ha färre riktade statsbidrag

SKL har länge drivit frågan om mer generella än riktade statsbidrag till sektorn. Riktade statsbidrag är ofta förenade med detaljerade krav som kan öka kostnader och försämra effektiviteten. Därför har SKL skrivit till regeringen:

Generella och värdesäkrade statsbidrag bra för sektorn, Lena Micko 2016-04-26

Färre och mer effektiva riktade statsbidrag till kommuner, landsting och regioner (PDF, nytt fönster)

Läs kapitel 4 om de riktade statsbidragen i Ekonomirapporten, oktober 2017 (PDF, nytt fönster)

Bra förslag att förenkla skolans riktade statsbidrag, 2017-12-05

Fördelning av de tio ”välfärdsmiljarderna”

Utfall av fördelningen mellan kommuner och landsting.

Slutlig fördelning av de tio ”välfärdsmiljarderna” för 2017

Välfärdsmiljarderna 2018 – utfall

Specificering av vissa statsbidrag

I Excelfilerna för kommuner respektive landsting framgår om och när vissa specifika bidrag ingår i filen prognosunderlag eller inte.

Specificering av vissa statsbidrag för kommuner åren 2017–2020 (Excel 2010, nytt fönster)
2017-10-20

Specificering av vissa statsbidrag för landsting åren 2017–2020 (Excel 2010, nytt fönster)
2017-10-20

Excelfilen är inte heltäckande utan har med regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år. När det gäller riktade bidrag finns endast vissa statsbidrag med. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i filen Prognosunderlag för kommuner respektive landsting.

Hur söka de riktade statsbidragen?

En samling länkar till ansvariga myndigheter för olika verksamhetsområden där man kan söka olika riktade statsbidrag.

Information om riktade statsbidrag

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag för kommuner

Prognosunderlag för landsting

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot