Publicerad: 20 mars 2015

Arkiv Finansfrågor

 • Internränta för 2019 sänks med 0,25 procentenheter
  2018-02-13: Internräntan för kommunsektorn bygger på sektorns egna upplåningskostnader. Internräntan för år 2019 fastställs till 1,5 procent. Det är en sänkning med 0,25 procentenheter jämfört med internräntan avseende år 2017 respektive 2018. 2018-02-13
 • SKL avstyrker förslaget om utökade begränsningar för ränteavdrag
  2017-09-11: SKL gör bedömningen att det förslag som nu lämnats innebär att politiska mål och ambitioner inte kommer att uppfyllas. Förslaget bör därför inte leda till lagstiftning. Remisstiden gick ut den 26 september. 2017-09-11
 • Förslag om utökade begränsningar för ränteavdrag
  2017-06-27: Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om nya skatteregler för företagssektorn. Bland förslagen återfinns bland annat sänkt bolagsskatt och utökade regler för ränteavdragsbegränsningar. Förslaget är ute på remiss. 2017-06-27
 • Ränteavdrag för interna lån
  2016-12-05: SKL har begärt att regeringen åtgärdar regelverket kring ränteavdrag för de kommunala bolagens interna lån. 2016-12-05
 • Lagregler om effektiva ränteavdrags-begränsningar för bolag
  Från den 1 januari 2013 gäller nya lagregler i inkomstskattelagens (1999:1229) 24 kapitel. Riksdagen fattade i november 2012 beslut om ytterligare begränsningar i avdragsrätten för räntor på lån inom en intressegemenskap. 2016-03-30

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot