Publicerad: 25 november 2016

AFA Löneskatt – Nu har alla fyra kammarrätterna avslagit överklaganden från kommuner

Utsikterna att få igenom sin klagan hos skattemyndigheten för den inbetalade löneskatten på de återbetalade premierna för avgiftsbefrielseförsäkringen förefaller i det närmaste obefintlig.

SKL finner det anmärkningsvärt att domstolarna valt att bortse från AFA:s beteckning av transaktionens art och i stället grundar sitt beslut på rent tyckande.

Bakgrund

Nu har också Kammarrätten i Sundsvall beslutat att de betraktar AFA-utbetalningen som återbäring, det vill säga att löneskatten inte sätts ned. Motiveringen var knapphändig men slutsatsen tydlig.

Tidigare har Kammarrätten i Jönköping avslagit Älmhult kommuns överklagande i löneskattemålet. Kammarrätten i Jönköping bedömer att utbetalningarna inte har samband med kommande premieinbetalningar och att de – oavsett hur parterna betecknat dem – mer är att se som en återbäring av överskott än en återbetalning av premier på grund av retroaktiv premiesänkning.

Även Kammarrätten i Göteborg har den 3 juli 2014 avslagit Hörby kommuns överklagande i löneskattemålet med att utgångspunkten är den verkliga civilrättsliga innebörden. Målet överklagades ända till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) men beviljades inte prövningstillstånd.

Även Kammarrätten i Stockholm hänför liknande skäl i sitt avslag till Stockholm stads överklagande. För att komma vidare krävs överklagande till HFD, vilket kräver att de meddelar prövningstillstånd. Hörby kommuns överklagande till HFD resulterade i att HFD inte lämnade prövningstillstånd. Prövning i HFD kan i allmänhet beviljas i de fall då kammarrätterna dömer olika. Utsikterna att få prövningstillstånd i detta läge torde därför vara minimala.

Färre som fått sjukbidrag leder till lägre tjänstepension och löneskatt

Den inbetalade löneskatten utgör 24,26 procent på den så kallade avgiftsbefrielseförsäkringen. Avgiftsbefrielseförsäkringen är en riskförsäkring som finansierar inbetalningar för en premie för tjänstepension från 65 år för personer som drabbats av sjukdom eller skada.

Eftersom förändringarna i regelverket kring sjukförsäkringen medfört att färre fått sjukbidrag har AFA Försäkring återbetalat premierna (de så kallade AFA-pengarna). Detta leder till att tjänstepension inte betalas ut. Därmed borde inte heller någon särskild löneskatt utgå. Det förefaller därför helt rimligt att den särskilda löneskatten, som alltså felaktigt betalats in av kommunen eller landstinget, återbetalas till dem av Skatteverket.

De fyra kammarrätterna har däremot inte kommit till den slutsatsen. Med tanke på att  kammarrätterna varit eniga i sina beslut bedömer SKL att utsikterna för att nå framgång med ett överklagande till HFD är näst intill obefintliga.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot