Publicerad: 2 juni 2017

Ännu inget beslut om sänkta momsersättningsnivåer

Momsersättningsutredningens förslag har varit ute på remiss. SKL avstyrkte utredningens förslag. Regeringen har ännu inte fattat något beslut.

Utredningens förslag om momsersättnings-nivåer har ännu inte beslutats av regeringen

Regeringen har inte beslutat om sänkta momsersättningsnivåer från och med den 1 januari 2017.

SKL fortsätter bevaka frågan. Men ärendet har ännu inte funnits med i regeringens veckovisa ärendeförteckning. Eftersom ersättningsnivåerna regleras i en förordning är det regeringen som fattar beslut om en eventuell ändring.

Om, och i så fall när, regeringen fattar beslut i frågan publicerar SKL information.

Bakgrunden till momsersättningsutredningen

Utredningens förslag har varit ute på remiss. SKL avstyrkte utredningens  förslag med bland annat följande motivering:
”För att upprätthålla ersättningssystemets syfte anser SKL att det är av vikt att ersättningsnivåerna ligger så nära de faktiska förhållandena som möjligt. SKL anser dock att det utifrån osäkerhet i beräkningarna inte kan säkerställas att den föreslagna förändringen av ersättningsnivåerna skulle vara mer korrekta än de nu gällande ersättningsnivåerna. SKL anser därför att nuvarande ersättningsnivåer ska ligga fast.”

SKL:s remissvar: Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård m m (SOU 2014:78 och SOU 2015:93)

Tidigare publicerad artikel: Utredning presenterad om ersättning för dold moms

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot