Publicerad: 4 april 2018

Förslag om utökade begränsningar för ränteavdrag

2017-06-27: Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om nya skatteregler för företagssektorn. Bland förslagen återfinns bland annat sänkt bolagsskatt och utökade regler för ränteavdragsbegränsningar. Förslaget är ute på remiss.

Regler för begränsning av ränteavdrag

Ett av förslagen är att det införs generella ränteavdragsbegränsningsregler, i första hand som en EBIT-regel (avdrag för negativt räntenetto med högst till 35 procent av avdragsunderlaget / EBIT) och i andra hand en EBITDA-regel (avdrag för negativt räntenetto med högst 25 procent av avdragsunderlaget/EBITDA).

För att kompensera för de minskade ränteavdragen föreslås att bolagsskatten sänks från 22 till 20 procent.

EBIT är resultat före finansiella poster och skatt medan EBITDA är resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar.

Nuvarande regler för begränsning av ränteavdrag

Förslaget är att de nuvarande riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna för interna lån behålls, men ges ett snävare tillämpningsområde.

SKL har tidigare begärt att regeringen åtgärdar regelverket kring ränteavdrag för de kommunala bolagens interna lån. I promemorian kommenteras nu SKL:s begäran enligt följande:

”I likhet med vad som gäller för 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler är utgångspunkten att reglerna ska vara neutrala och omfatta alla juridiska personer. De bör därför inte innehålla undantag för vissa sektorer. Något undantag för kommunsektorn som SKL efterlyser är således inte lämpligt. Tillämpningen av tillskottsregeln har dock fått en alltför strikt tillämpning. Det bör därför inte längre uttryckligen framgå av lagtexten att möjligheten att lämna tillskott särskilt ska beaktas. På motsvarande sätt som var avsikten med 2013 års tillskottsregel, ska även andra omständigheter som påverkar om det är möjligt att lämna tillskott beaktas (se prop. 2012/13:1 s. 260 ff.). Exempelvis skälen för internlånen och nivån på räntan är sådant som bör beaktas vid den samlade bedömning som ska göras. Andra omständigheter som fortsatt bör tala för att avdrag för ränteutgifter inte bör få göras är att det rör sig om internt finansierade interna förvärv.”

SKL:s skrivelse från 2016-06-15

Övriga förslag

Några av de övriga förslagen som förs fram i promemorian är:

  • Införande av skatteregler avseende finansiella leasingavtal
  • Tillfällig begränsning av underskottsavdrag
  • Ändrade regler för periodiseringsfond avseende schablonintäkt på avdrag samt principer för återföring i vissa fall
  • Regler om ökade värdeminskningsavdrag (primäravdrag) för nyproducerade hyreshus med ytterligare 2 procent per år under de första fem åren

Förslaget är ute på remiss

Förslaget är ute på remiss, med sista svarsdag var den 26 september 2017.

Nya skatteregler för företagssektorn, Fi2017/02752/S1, regeringen

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot