Publicerad: 18 december 2017

Lagregler om effektiva ränteavdrags-begränsningar för bolag

Från den 1 januari 2013 gäller nya lagregler i inkomstskattelagens (1999:1229) 24 kapitel. Riksdagen fattade i november 2012 beslut om ytterligare begränsningar i avdragsrätten för räntor på lån inom en intressegemenskap.

Nya lagregler i inkomstskattelagen

2013-01-23

Förändringarna påverkar kommunägda företags rätt till ränteavdrag. De nya reglerna begränsar möjligheterna att göra ränteavdrag för skulder inom en intressegemenskap och avser att förhindra en urholkning av den svenska bolagsskattebasen genom att minska möjligheterna att skatteplanera med ränteavdrag. En utgångspunkt är att affärsmässigt bedriven verksamhet så långt det är möjligt inte ska påverkas. Det är upp till skatteverket att tolka den nya lagstiftningen.

Cirkulär 13:4

SKL:s ställningstagande om ränteavdragsbegränsningar

2016-03-30

Mot bakgrund av regelverket begärde SKL i en skrivelse till finansdepartementet, daterad 2015-05-22, att regeringen snarast skulle ta initiativ till en ändring bestämmelsen i 24 kap. 10 e § inkomstskattelagen. SKL vill att hänsyn ska tas till de förhållanden som råder för verksamhet som kommuner och landsting driver genom aktiebolag.

Frågan har därefter också tagits upp vid möte med finansdepartementet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot