Publicerad: 18 december 2017

Ny metod att föreslå internränta

Den föreslagna internräntan tas fram genom en ny metod. Denna bygger på sektorns egna upplåningskostnader. Internräntan föreslås för år 2017 att vara 1,75 procent.

Huvudkällan om sektorns egna upplåningskostnader är information från Kommuninvests skulddatabas, KI Finans. Tidigare föreslagen internränta för år 2016, 2,4 procent, är oförändrad.

Nästa besked om internränta presenteras i mitten av februari 2018.

Bakgrund till ny metod för internränta

SKL ger förslag på internränta för beräkning och fördelning av kapitalkostnader för aktiverade investeringar. Ambitionen med internräntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå sett över en investerings hela livslängd. Förslaget tas fram i samband med att förutsättningarna för kommande års budgetarbete behöver fastställas.

Ny kommitté på SKL tar fram internräntan

Framtagandet av internräntan bereds från och med nu av SKL:s internräntekommitté, vilken leds av chefen för ekonomisk analys. Räntekommittén fattar sitt beslut på grundval av data tagna ur KI Finans skulddatabas vid årsskiftet året före aktuellt år.

Läs mer i cirkulär 16:6 (kommuner) och EkonomiNytt 02/2016 (landsting) samt i dess bilagor som beskriver den nya metoden och hur förslaget har tagits fram. 

Cirkulär 2016

EkonomiNytt 2016

Kommitténs första beslut presenterades 10 februari 2017

Internränta för år 2018 oförändrad

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot