Publicerad: 30 maj 2017

God ekonomisk hushållning

Många kommuner och landsting befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. De måste även leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning, så att inte finansieringen av välfärden skjuts till kommande generationer.

God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och bestämmelserna började gälla från 2005. Från 2013 kompletterades kommunallagen med bestämmelser om resultatutjämningsreserv. 

SKL:s analysgrupp erbjuder en genomgång av kommunens ekonomi och styrning samt en prognos.

Om god ekonomisk hushållning i kommunallagen

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

SKL arbetar med att sprida kunskap om kommunallagen och dess bestämmelser om god ekonomisk hushållning. Läs mer i kommunallagen, kapitel 8.

Kommunallag 1991:900, Rättsnätet

I SKL:s cirkulär och EkonomiNytt finns mera information om tolkning och tillämpning för kommuner respektive landsting.

Cirkulär 2004:46, kommuner

EkonomiNytt 8/04, landsting (PDF, nytt fönster)

I skriften ”Hushållning i lagens namn” gavs 2005 vägledning om tolkning och tillämpning av lagstiftningen.

Hushållning i lagens namn

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat. Resultatutjämningsreserv (RUR) är frivillig att tillämpa.

Proposition 2011/12:172 ”Kommunala resultatutjämningsreserver”, Regeringskansliet

RUR i praktiken

Resultatutjämningsreserver i kommuner och landsting – en praxisundersökning (PDF, nytt fönster) 

SKL:s analysgrupp – analys av ekonomi och styrning

I SKL:s basservice ingår att ge rådgivning när det gäller tolkning och tillämpning av den ekonomiska lagstiftningen. SKL driver även ett flertal aktiviteter som ytterst syftar till att stötta medlemmarnas strävan efter välskötta ekonomier.

Via Analysgruppen erbjuds sedan flera år ett aktivt stöd till kommuner med ekonomiska svårigheter. För närvarande har drygt 150 analyser genomförts.

Analysgruppen

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot