Publicerad: 14 februari 2018

Promemorior och rapporter, god ekonomisk hushållning

Ta del av promemorior och rapporter kring god ekonomisk hushållning från SKL.

Idéskrift om finansiell analys i årsredovisningen

Inför arbetet med årsredovisningen finns denna skrift med tips på hur man kan göra den finansiella analysen både heltäckande, begriplig och överskådlig.

Skriften togs fram av Kommunforskning i Västsverige på uppdrag av SKL. En referensgrupp med medlemmar från kommuner och SKL bidrog med synpunkter.

Finansiell analys i budget och årsredovisning – fokus på balanskravsutredning och resultatutjämningsreser (Webbutiken)

Signaler på ekonomisk oblans

Genom att vara uppmärksam på signaler på obalans i den löpande ekonomiska uppföljningen och föra en kontinuerlig dialog med utföraren kan förhoppningsvis händelser förebyggas.

Signaler på ekonomisk obalans (Webbutiken)

Styr med resursfördelningen

Styr med resursfördelningen : idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Resursfördelning inom handikappomsorgen i kommuner

Resursfördelning inom handikappomsorgen i kommuner : goda exempel från sex kommuner

Revisorerna och god ekonomisk hushållning

PM från juni 2005 om det arbete som bedrivits i samråds- och referensgrupper för revisorer med anledning av bestämmelserna om god ekonomisk hushållning i kommunallagen.

Revisorerna och god ekonomisk hushållning – Bedömning av delårsrapporter och årsredovisning (PDF, nytt fönster)

Resursfördelning, budgetering och kostnadskontroll inom hälso- och sjukvård

Resursfördelningssystemet har genomgått stora förändringar under senare år – traditionella anslag har ersatts bland annat av beställar–utförar-modeller. Rapport från oktober 2005.

Resursfördelning, budgetering och kostnadskontroll inom hälso- och sjukvård (PDF, nytt fönster)

Bristfälliga budgetdokument

SKL har uppdragit till forskare vid KFi att studera hur praxistillämpningen runt lagstiftningen kring god ekonomisk hushållning ser ut i de budgetdokument som fullmäktigeförsamlingarna antagit för år 2007. SKL:s förhoppning är att rapporten ska ge impulser till ett fortsatt utvecklingsarbete i kommuner och landsting.

Bristfälliga budgetdokument (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot