Publicerad: 21 december 2017

Promemorior och rapporter, god ekonomisk hushållning

Ta del av promemorior och rapporter kring god ekonomisk hushållning från SKL.

Idéskrift om finansiell analys i årsredovisningen

Inför arbetet med årsredovisningen finns denna skrift med tips på hur man kan göra den finansiella analysen både heltäckande, begriplig och överskådlig.

Skriften togs fram av Kommunforskning i Västsverige på uppdrag av SKL. En referensgrupp med medlemmar från kommuner och SKL bidrog med synpunkter.

Finansiell analys i budget och årsredovisning – fokus på balanskravsutredning och resultatutjämningsreser (Webbutiken)

Signaler på ekonomisk oblans

Genom att vara uppmärksam på signaler på obalans i den löpande ekonomiska uppföljningen och föra en kontinuerlig dialog med utföraren kan förhoppningsvis händelser förebyggas.

Signaler på ekonomisk obalans (Webbutiken)

Revisorerna och god ekonomisk hushållning

PM från juni 2005 om det arbete som bedrivits i samråds- och referensgrupper för revisorer med anledning av bestämmelserna om god ekonomisk hushållning i kommunallagen.

Revisorerna och god ekonomisk hushållning – Bedömning av delårsrapporter och årsredovisning (PDF, nytt fönster)

Resursfördelning, budgetering och kostnadskontroll inom hälso- och sjukvård

Resursfördelningssystemet har genomgått stora förändringar under senare år – traditionella anslag har ersatts bland annat av beställar–utförar-modeller. Rapport från oktober 2005.

Resursfördelning, budgetering och kostnadskontroll inom hälso- och sjukvård (PDF, nytt fönster)

Bristfälliga budgetdokument

SKL har uppdragit till forskare vid KFi att studera hur praxistillämpningen runt lagstiftningen kring god ekonomisk hushållning ser ut i de budgetdokument som fullmäktigeförsamlingarna antagit för år 2007. SKL:s förhoppning är att rapporten ska ge impulser till ett fortsatt utvecklingsarbete i kommuner och landsting.

Bristfälliga budgetdokument (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot