Publicerad: 22 augusti 2019

MakroNytt

I MakroNytt presenterar SKL sin analys av det samhällsekonomiska läget och prognos av skatteunderlagets utveckling. MakroNytt riktar sig till ekonomiintresserade i kommuner och regioner.

MakroNytt publiceras i samband med att SKL gör ny skatteunderlagsprognos, förutom när denna presenteras i ”Ekonomirapporten”.

Nästa planerade MakroNytt publiceras 19 december 2019.

Filerna öppnas i nytt fönster.

2019-08-22

MakroNytt 2/2019

Alltsedan vår förra prognos (maj 2019) har både statistiska utfall och indikatorer överlag pekat på en försvagad svensk konjunktur: vår bedömning om inbromsande svensk BNP-tillväxt har därmed bekräftats. Sysselsättningen är ännu hög men vi ser tecken på en försvagad arbetsmarknadskonjunktur. I nuläget gör vi endast små revideringar av prognoserna för realekonomin i år och nästa år. Vi förväntar oss dessa år låg BNP-tillväxt samt en period av vikande sysselsättning. En nedväxling i underliggande och real tillväxt för det kommunala skatteunderlaget dröjer dock till nästa år.

Svagare arbetsmarknadskonjunktur står för dörren (PDF)

2019-02-15

MakroNytt 1/2019

Framtidstron bland såväl hushåll som företag i Sverige har försvagats markant på sistone, vilket stödjer vår bedömning om en fortsatt konjunkturavmattning. Ytterligare svaghetstecken för global tillverkningsindustri och handel rimmar sammantaget väl med vår relativt pessimistiska syn på utsikterna för exportmarknaden. Vad som framförallt blir ett sänke för svensk BNP-tillväxt 2019 är dock den minskning i bostadsbyggande som vi räknar med.

Men resursutnyttjandet är ännu högt: arbetslösheten är låg och industrins kapacitetsutnyttjande högt. Den starka konjunkturen kommer därför bestå en tid, speciellt på arbetsmarknaden. I likhet med vår föregående prognos tror vi att det dröjer till 2020 innan arbetsmarknaden visar mer tydliga tecken på avkylning, att antalet arbetade timmar minskar och arbetslösheten stiger.

Stark arbetsmarknad består men tillväxten blir svag 2019 (PDF)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot