Publicerad: 15 februari 2018

MakroNytt

I MakroNytt presenterar SKL sin analys av det samhällsekonomiska läget och prognos av skatteunderlagets utveckling. MakroNytt riktar sig till ekonomiintresserade i kommuner och landsting.

MakroNytt publiceras i samband med att SKL gör ny skatteunderlagsprognos, förutom när denna presenteras i ”Ekonomirapporten”.

Nästa MakroNytt publiceras den 16 augusti.

Filerna öppnas i nytt fönster.

MakroNytt 1/2018

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Tillväxten i omvärlden väntas förstärkas 2019 vilket gynnar svensk export, samtidigt som den inhemska efterfrågan försvagas. Sammantaget innebär det att svensk BNP växer något långsammare 2019 jämfört med i år. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar minska. Antalet arbetade timmar förväntas inte öka alls nästa år, vilket medför att det sker en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

Högkonjunktur råder – men svag skatteunderlagstillväxt (Word 2010)

 

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot