Publicerad: 15 februari 2019

MakroNytt 2016

I MakroNytt presenterar SKL sin analys av det samhällsekonomiska läget och prognos av skatteunderlagets utveckling. MakroNytt riktar sig till ekonomiintresserade i kommuner och landsting.

MakroNytt publiceras i samband med att SKL gör ny skatteunderlagsprognos, förutom när denna presenteras i ”Ekonomirapporten”.

Länkarna öppnas i ett nytt fönster.

MakroNytt 2/2016

Svensk ekonomi fortsätter växa i god takt också nästa år. BNP ökar då med 2,5 procent jämfört med 3,4 procent i år. Sysselsättningen ökar samti-digt som arbetslösheten minskar ytterligare. År 2017 kan därmed beskrivas som ett högkonjunk-turår. Därefter beräknas den ekonomiska utveckl-ingen återgå till mer normala och mer måttliga tal. Det betyder en betydligt långsammare tillväxt i skatteunderlaget än vad som noterats de senaste åren. Samtidigt är de demografiska utmaningarna fortsatt besvärliga. Det gör att ett betydande gap riskerar uppstå mellan kommunsektorns kostnader och intäkter.

Konjunkturen och skatteunderlaget bromsar in (Word 2010)
2016-12-21

MakroNytt 1/2016

Svensk ekonomi har växlat upp i tempo. Under fjolåret ökade BNP med nästan 4 procent. I år beräknas tillväxten bli i stort sett lika stor. Snabbt växande investeringar och kraftigt ökad offentlig konsumtion är det som framför allt driver på de höga tillväxttalen.

Hög tillväxt i både skatteunderlag och kostnader (Word 2010)
2016-02-26

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot