Publicerad: 15 februari 2019

MakroNytt 2017

I MakroNytt presenterar SKL sin analys av det samhällsekonomiska läget och prognos av skatteunderlagets utveckling. MakroNytt riktar sig till ekonomiintresserade i kommuner och landsting.

MakroNytt publiceras i samband med att SKL gör ny skatteunderlagsprognos, förutom när denna presenteras i ”Ekonomirapporten”.

Filerna öppnas i nytt fönster.

MakroNytt 2/2017

Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 som tidiga utfall och prognoser indikerat. Men konjunkturen har ändå förstärkts markant och även 2018 kommer att präglas av högkonjunktur. Den något svagare utvecklingen gäller dock inte antalet arbetade timmar eller lönesumman. Vår prognos innebär tvärtom en något starkare utveckling.

Det innebär en fortsatt hygglig ökning av det reala skatteunderlaget 2017 och 2018. Under loppet av 2018 blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och högkonjunkturen når då sin kulmen.

Utvecklingen därefter är nu svår att prognostisera. Vår skatteunderlagsprognos för 2019 bygger på ett antagande om en relativt snar återgång till ett neutralt konjunkturläge. Det innebär en markant uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt 2019 och 2020. Ett mer utdraget förlopp skulle betyda att uppbromsningen fördelas på fler år. Oavsett hur snabbt det går så står kommuner och landsting inom kort inför en mycket besvärlig obalans mellan snabbt växande demografiskt betingade behov och ett långsamt växande skatteunderlag.

Högkonjunktur 2017 och 2018 (Word 2010)

MakroNytt 1/2017

Svensk ekonomi fortsätter växa i snabb takt också i år. Det innebär en fortsatt rejäl uppgång i sysselsättning och i skatteunderlag. Från och med nästa år blir den ekonomiska utvecklingen svagare. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas. Utvecklingen innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Trots svagare konjunktur bedöms statens finanser förbli fortsatt starka.

Svensk ekonomi ångar på (Word 2010)

Presentationer med alla diagram (PowerPoint 2010)
2017-02-16

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot