Publicerad: 4 september 2018

RIPS-kommittén: Diskonteringsräntan oförändrad

2017-09-08: RIPS-kommittén, som övervakar diskonteringsräntan i beräkningen av pensionsskulden, har haft sitt årliga övervakningsmöte. RIPS-kommittén konstaterade att RIPS-räntan tills vidare ska ligga kvar på 1 procent. Nästa övervakningsmöte äger rum den 24 september 2018.

Linjediagram med befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper till 2030

Indikatorn (röd linje) återspeglar ett femårigt historiskt snitt för att bidra till trögrörlighet i diskonterings-räntan. Toleransintervallet (mellan grön och lila linje) för diskonteringsräntan är ±1 procent, det vill säga för närvarande mellan 0 och 2 procent.

Varför oförändrad diskonteringsränta?

Indikatorn (röda linjen i diagrammet) ligger enligt RIPS17 inom toleransintervallet. Den förväntas inte heller bryta intervallet under 2018. Det finns därför inte skäl att förändra diskonteringsräntan. Diskonteringsräntan är således oförändrad på 1 procent.

Ränteläget är fortfarande mycket lågt samtidigt som inflationen börjar stiga. Eftersom inflationen är högre än räntan så är realräntan negativ idag. Indikatorn som är ett femårsnitt ligger dock inom intervallet det närmaste året.

RIPS-kommitténs roll

RIPS-kommittén har endast mandat att föreslå förändringar i diskonteringsräntan då indikatorn befinner sig utanför toleransintervallet. Men att indikatorn skulle befinna sig utanför toleransintervallet behöver dock inte innebära att kommittén föreslår ändrad diskonteringsränta.

Kommittén måste även ta hänsyn till hur ränteläget ser ut idag och i den närmaste framtiden. Det betyder med andra ord att även den aktuella realräntan (blå linjen i diagrammet) har betydelse för bedömningen.

Kommitténs ansvar är att se till att det är en riktig och rimlig diskontering som görs av pensionsskulden. Indikatorn fungerar som ett hjälpmedel.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot