Publicerad: 11 augusti 2015

Arkiv redovisning

 • Ny kommunal redovisningslag 2019 – ingen ändrad pensionsredovisning
  Regeringen har lämnat förslag om att en ny kommunal redovisningslag, lag om kommunal bokföring och redovisning, kommer att införas från och med 1 januari 2019. Lagrådsremissen innehåller dock inget förslag om ändrad pensionsredovisning.
  2018-01-19
 • Redovisningsfrågor 2017 och 2018
  Som ett stöd för arbetet med årsredovisningen 2017 och redovisningen 2018 publicerar SKL sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.
  2017-12-21
 • Redovisning av statsbidraget Byggbonus för 2017
  Boverket har nu beslutat om storleken på bidraget för 2017. RKR har rekommendationer om hur statsbidrag ska bokföras. Utifrån dessa gör SKL tolkningen att bidraget ska redovisas som en intäkt i 2017 års resultaträkning.
  2017-11-16
 • Ändrade nedskrivningsregler för kommunala företag
  Bokföringsnämnden har beslutat om en ändring av K3-regelverket avseende regler för nedskrivning av anläggningstillgångar som används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen.
  2017-06-30
 • Överskottsutdelning och inbetalning av nytt kapital till Kommuninvest
  Kommuninvests återbäringsmodell innebär att delar av den överskottsutdelning som erhålls ska återbetalas i form av nytt kapital. Den del av överskottsutdelningen som är obligatorisk att återbetala får inte redovisas som en finansiell intäkt.
  2016-06-01
 • Förslag till ny kommunal redovisningslag
  Utredaren Gunvor Pautsch föreslår bland annat att hela pensionsåtagandet ska redovisas i balansräkningen enligt fullfondsmodellen. Förslaget innehåller i övrigt ett flertal förändringar jämfört med nuvarande lagstiftning.
  2016-03-22

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot