Publicerad: 11 augusti 2015

Arkiv redovisning

 • Redovisning av statsbidraget Byggbonus
  Bidraget Byggbonus redovisas som en intäkt på det år då bidraget beviljas. Det följer av tolkningen av normgivning från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
  2018-10-03
 • Välkommen till höstens Boksluts-dagar
  Under denna konferens kommer vi att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande bokslutsarbetet.
  2018-09-26
 • Ny kommunal redovisningslag 2019 – ingen ändrad pensionsredovisning
  Regeringen har lämnat förslag om att en ny kommunal redovisningslag, lag om kommunal bokföring och redovisning, kommer att införas från och med 1 januari 2019. Lagrådsremissen innehåller dock inget förslag om ändrad pensionsredovisning.
  2018-01-19
 • Redovisningsfrågor 2017 och 2018
  Som ett stöd för arbetet med årsredovisningen 2017 och redovisningen 2018 publicerar SKL sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.
  2017-12-21
 • Ändrade nedskrivningsregler för kommunala företag
  Bokföringsnämnden har beslutat om en ändring av K3-regelverket avseende regler för nedskrivning av anläggningstillgångar som används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen.
  2017-06-30
 • Överskottsutdelning och inbetalning av nytt kapital till Kommuninvest
  Kommuninvests återbäringsmodell innebär att delar av den överskottsutdelning som erhålls ska återbetalas i form av nytt kapital. Den del av överskottsutdelningen som är obligatorisk att återbetala får inte redovisas som en finansiell intäkt.
  2016-06-01
 • Förslag till ny kommunal redovisningslag
  Utredaren Gunvor Pautsch föreslår bland annat att hela pensionsåtagandet ska redovisas i balansräkningen enligt fullfondsmodellen. Förslaget innehåller i övrigt ett flertal förändringar jämfört med nuvarande lagstiftning.
  2016-03-22

Informationsansvarig

 • Robert Heed
  Ekonom
 • Hans Stark
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot