Publicerad: 8 februari 2019

Ändrade nedskrivningsregler för kommunala företag

Bokföringsnämnden har beslutat om en ändring av K3-regelverket avseende regler för nedskrivning av anläggningstillgångar som används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen.

2017-06-30

Nedskrivningsregler för kommunala företag

Många kommunala bolag bedriver verksamhet i enlighet med självkostnadsprincipen samt tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Det har funnits diskussion och osäkerhet kring hur nuvarande nedskrivningsregler ska tolkas för dessa företag, eftersom reglerna i K3 inte medgivit utrymme för att beakta de särskilda förutsättningar som råder. Detta har medfört att det uppkommit diskussioner kring behov av nedskrivning.

Bokföringsnämndens beslut om ändring i regelverket K3

Bokföringsnämnden har med bakgrund av detta beslutat om en ändring av regelverket K3. Vid fråga om nedskrivning av anläggningstillgångar som används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen får istället för dagens regler (kapitel 27), tillämpa reglerna i kapitel 37 (allmänna råd 37:23–37:27) i K3.

I korthet innebär det att, i de fall det finns indikation om att en anläggningstillgång har minskat i värde, ska tillgångens förlustvärde beräknas. Förlustvärdet är det lägsta av återanskaffningsvärdet och återvinningsvärdet. Förlustvärdet kan även bestämmas till tillgångens försäkringsvärde. Detta till skillnad mot reglerna i kapitel 27 där man i motsvarande fall ska beräkna ett återvinningsvärde, som utgörs av verkligt värde eller nyttjandevärdet (nuvärdet av framtida kassaflöden).

Mera om reglerna hos Bokföringsnämnden

Närmare information finns i Bokföringsnämndens vägledning avseende K3 (PDF, nytt fönster)

Bokföringsnämndens nyhet från 2017-06-28

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot