Publicerad: 22 januari 2018

Förslag till ny kommunal redovisningslag

2016-03-22: Utredaren Gunvor Pautsch föreslår bland annat att hela pensionsåtagandet ska redovisas i balansräkningen enligt fullfondsmodellen. Förslaget innehåller i övrigt ett flertal förändringar jämfört med nuvarande lagstiftning.

Utredaren Gunvor Pautsch har den 21 mars presenterat sitt förslag till en ny kommunal redovisningslag, ”En ändamålsenlig kommunal redovisning”, SOU 2016:24.

Innehåll i förslaget om ny kommunal redovisningslag

Utredningen föreslår bland annat att hela pensionsåtagandet ska redovisas i balansräkningen enligt fullfondsmodellen. Förslaget innehåller i övrigt ett flertal förändringar jämfört med nuvarande lagstiftning, exempelvis tydligare reglering av innehållet i förvaltningsberättelsen och den sammanställda redovisningen, samt vissa förändringar av värdering av finansiella tillgångar m.m.

Utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning SOU 2016:24, Regeringskansliet

Informationsdag om ny kommunal redovisningslag den 9 juni 2016

SKL arrangerade en informationsdag i Stockholm där utredningsförslagen presenterades på ett utförligt sätt. Utredaren Gunvor Pautsch medverkade. Efter lunch diskuterades de ekonomiska och redovisningsmässiga effekterna av förslaget.

Syftet med dagen var även att skapa en grund för synpunkterna till remissbehandlingen.

Dokumentation och film från Ny kommunal redovisningslag den 9 juni

2017-01-11

Lagen om ny kommunal redovisningslag kan tidigast träda i kraft 2019

Utredningen var ute på remiss. Svaren skulle vara Finansdepartementet tillhanda senast den 1 september 2016. Den nya lagstiftningen föreslogs träda i kraft den 1 januari 2018. Men då någon proposition inte finns med på regeringens propositionsförteckning våren 2017 kan den tidigast börja gälla från och med den 1 januari 2019.

Ingen ny kommunal redovisningslag till 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot