Publicerad: 15 juni 2018

Ny kommunal redovisningslag 2019 – ingen ändrad pensionsredovisning

Regeringen har lämnat förslag om att en ny kommunal redovisningslag, lag om kommunal bokföring och redovisning, kommer att införas från och med 1 januari 2019. Lagrådsremissen innehåller dock inget förslag om ändrad pensionsredovisning.

2018-01-19

Ny redovisningslag – lag om kommunal bokföring och redovisning

Regeringen beslutade vid sammanträdet den 18 januari 2018 att överlämna en lagrådsremiss till lagrådet utifrån förslagen i utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” (SOU 2016:24). Ärendet finns också med på propositionsförteckning för våren 2018 och avsikten är att proposition lämnas senast den 20 mars 2018.

Förslagen som regeringen lämnar i lagrådsremissen skiljer sig till vissa delar från utredningens. Den största skillnaden avser pensionsredovisningen, där utredningens förslag om ett införande av fullfonderingsmodellen inte finns med.

Redovisning av kommunala pensionsförpliktelser

Avsaknaden av förslag om ny modell för pensionsredovisning innebär att nuvarande princip, den så kallade blandmodellen, initialt kommer att vara kvar även vid införandet av den nya lagen.

Regeringen gör bedömningen att man behöver utreda vidare vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell avseende pensionsförpliktelser får på ekonomin för kommuner och landsting samt hur detta påverkar kravet på god ekonomisk hushållning och balanskrav.

Mer information om lagrådsremiss och proposition, regeringens webbplats

Översyn av kravet på god ekonomisk hushållning och balanskrav

SKL ställde sig i sitt remissvar bakom utredningens förslag till redovisning av pensioner, men betonade samtidigt de konsekvenser som förslaget medför för reglerna om balanskrav och god ekonomisk hushållning. SKL ser därför positivt på att en utredning om konsekvenserna av ändrad pensionsredovisning genomförs.

SKL vill samtidigt understryka vikten av att en sådan översyn görs skyndsamt så att frågan om redovisning av kommunala pensioner kan klargöras i så nära anslutning till införandet av en ny kommunal redovisningslag som möjligt.

Inom SKL pågår för närvarande planering av ett utvecklingsprojekt inom området God ekonomisk hushållning. Detta kommer nu att intensifieras under våren. Vidare kommer förslagen i lagrådsremissen och effekterna av dessa analyseras och sammanfattas. SKL:s ambition är att löpande under året presentera nyheter, bland annat kring översyn och uppdatering av baskontoplaner.

Arbetet kommer att kopplas till den fortsatta beslutsprocessen i riksdag och regering under 2018, vilken beräknas se ut som följer:

  • 19 januari, lagrådsremiss till lagrådet
  • Senast 20 mars, proposition till riksdagen
  • April–maj, behandling i finansutskottet
  • Före sommaren beslut i riksdagen

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot