Publicerad: 19 december 2018

Överskottsutdelning och inbetalning av nytt kapital till Kommuninvest

Kommuninvests återbäringsmodell innebär att delar av den överskottsutdelning som erhålls ska återbetalas i form av nytt kapital. Den del av överskottsutdelningen som är obligatorisk att återbetala får inte redovisas som en finansiell intäkt.

2017-11-08

Redovisning

Redovisning av överskottsutdelning och inbetalning av nytt kapital till Kommuninvest

Den del av erhållna överskottsmedel som ska återbetalas som årlig insatsskyldighet ska redovisas enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) yttrande från 2012.

Det betyder som en kortfristig skuld i väntan på att återbetalning sker och inte som en finansiell intäkt (se rubriken ”Rådet för kommunal redovisning” nedan).

De överskjutande medel som kommunen/landstinget har egen rådighet över ska redovisas som finansiell intäkt (i Kommun-Bas och L-Bas, konto 841).

Om kommunen/landstinget frivilligt väljer att göra en inbetalning utöver den som är obligatorisk ska denna redovisas som en finansiell anläggningstillgång.

Uppskrivning

Eftersom den del av överskottsmedlen som ska återbetalas i form av insatsskyldighet inte redovisas som en finansiell anläggningstillgång, kommer det bokförda värdet på insatskapitalet skilja sig från det bevis på insatskapital som erhålls från Kommuninvest.

Om tillskott av nytt kapital till föreningen innebär att det bokförda värdet för medlemsinsatsen till Kommuninvest bedöms ha ett bestående värde som väsentligt överstiger det bokförda värdet, kan det bli aktuellt att göra en uppskrivning av denna finansiella anläggningstillgång. Enligt lagen om kommunal redovisning (6 kap. 6§) får dock inte ett sådant uppskrivningsbelopp redovisas över resultaträkningen.

Bakgrund

Kommuninvests stadgar

I Kommuninvests stadgar finns det reglerat hur fördelning av överskott ska ske. Fritt eget kapital får efter beaktande av tillämpliga principer disponeras av föreningsstämman. Utdelning får bland annat ske till medlemmarna i form av insatsränta på medlemsinsatser eller återbäring.

Enligt stadgarna ska stämman även besluta om en årlig insatsskyldighet. Den årliga insatsskyldigheten uttrycks i procent av den vid stämma beslutade överskottsutdelningen men får inte överstiga 100 procent. Kravet på den årliga insatsen reduceras sedan utifrån hur stor andel av det obligatoriska insatsbeloppet som tidigare erlagts, enligt följande:

Andel av den högsta insatsnivå som erlagts

Reducering av den årliga insatsen med

< 50 %

0 %

50 % – < 75 %

50 %

75 % – < 100 %

75 %

100 % –

100 %

 

Rådet för kommunal redovisning

RKR publicerade 2012 ett yttrande med anledning av den återbäringsmodell som Kommuninvest införde från och med 2012. Yttrandet innebär att erhållna överskottsmedel som ska användas för att öka kapitalet i Kommuninvest inte utgör en finansiell intäkt utan ska hanteras som en kortfristig skuld i väntan på att återbetalning sker.

RKR:s Yttrande med anledning av den återbäringsmodell som Kommuninvest infört, december 2012 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot