Publicerad: 3 oktober 2019

Bakgrundsinformation till den nya redovisningslagen

En översyn gjordes av lag om kommunal redovisning. Utredningen presenterades 2016. Ett av utredningens huvudförslag, om redovisning av pensioner, tog inte in i den nya lagen.

Ingen fullfondering av pensionerna

Den nya lagen skiljer sig till vissa delar från utredningens förslag. Den största skillnaden avser pensionsredovisningen, där utredningens förslag om ett införande av fullfonderingsmodellen inte finns med i den nya lagen. Avsaknaden av förslag om ny modell för pensionsredovisning innebär att nuvarande princip, den så kallade blandmodellen, kommer att vara kvar även i den nya lagen.

Regeringen gör bedömningen att man behöver utreda vidare vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell avseende pensionsförpliktelser får på ekonomin för kommuner och landsting/regioner samt hur detta påverkar kravet på god ekonomisk hushållning och balanskrav.

Mer information om propositionen, regeringen 

Utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” från mars 2016

Utredaren Gunvor Pautsch presenterade sitt förslag till en ny kommunal redovisningslag, ”En ändamålsenlig kommunal redovisning”, SOU 2016:24.

Utredningen föreslår bland annat att hela pensionsåtagandet ska redovisas i balansräkningen enligt fullfondsmodellen. Förslaget innehåller i övrigt ett flertal förändringar jämfört med nuvarande lagstiftning, exempelvis tydligare reglering av innehållet i förvaltningsberättelsen och den sammanställda redovisningen, samt vissa förändringar av värdering av finansiella tillgångar m.m.

Utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning SOU 2016:24, Regeringskansliet

SKL:s remissvar från september 2016

En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24), SKL:s remissvar

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot