Publicerad: 12 februari 2019

Kommun-Bas

Kommun-Bas är baskontoplanen för kommuner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. En uppdaterad version inför år 2019 finns att ladda ned som PDF, eller Word- respektive Excel-fil för egna anpassningar.

Nu finns en uppdaterad version, Kommun-Bas 19, att ladda ned från denna sida.

Bakgrund

År 1995 gav Svenska Kommunförbundet ut en normalkontoplan för kommuner, ”Kommun-Bas 95”. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13). Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men också olikheter som bland annat förklaras av att redovisningen styrs av olika lagstiftningar, samt ett antal sektorspecifika förhållanden.

I samband med övergången till lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 2019 pågår en uppdatering av Kommun-Bas för att anpassa den till den nya lagen. Vi gör även förtydliganden av befintliga konton och anpassningar till nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Kontoplanens huvudstruktur i kontoklasser är dock oförändrad.

Nyheter i Kommun-Bas 19

Jämfört med den tidigare kontoplanen ”Kommun-Bas 13” innebär Kommun-Bas 19 förändringar avseende:

  • Redovisning av finansiella tillgångar (kontogrupp 18) och finansiella intäkter och kostnader (kontogrupp 84 och 85) till följd av nya regler för värdering av finansiella instrument.
  • Redovisning av aktivering av eget arbete på investeringar (kontogrupp 59).

Under våren fortsätter arbetet med att ta fram en ny tryckt version av Kommun-Bas.

Uppgifter som ska rapporteras till SCB

Flertalet av de krav på uppgiftslämning som finns i SCB:s räkenskapssammandrag definieras. Kontoplanen anger också andra krav som kan anses vara gemensamma för kommuner. Avsikten är att kommuner med denna kontoplan som utgångspunkt ska kunna bygga ut och anpassa den efter de förhållanden som råder i den egna kommunen.

Filer för nedladdning

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot