Publicerad: 5 september 2019

Kommun-Bas

Kommun-Bas är baskontoplanen för kommuner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. En uppdaterad version inför år 2020 finns att ladda ned som PDF, eller Word- respektive Excel-fil för egna anpassningar.

Nu finns en uppdaterad version, Kommun-Bas 20, att ladda ned från denna sida.

Bakgrund

År 1995 gav Svenska Kommunförbundet ut en normalkontoplan för kommuner, ”Kommun-Bas 95”. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13 och 19). Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men också skillnader som bland annat förklaras av att redovisningen styrs av olika lagstiftningar, samt ett antal sektorspecifika förhållanden.

I samband med övergången till lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 2019 gjordes en uppdatering av Kommun-Bas för att anpassa den till den nya lagen. SKL arbetar tillsammans med en grupp representanter från några kommuner med att årligen uppdatera och utveckla baskontoplanen.

Nyheter i Kommun-Bas 20

Jämfört med den tidigare kontoplanen ”Kommun-Bas 19” innebär Kommun-Bas 20 förändringar avseende:

  • Förändringar i kontogrupp 40 för att kunna skilja på inköp av mark respektive byggnader och tekniska anläggningar.
  • Redovisning av intäkter i kontoklass 3 utifrån RKR:s styrelses beslut att se över intäktsrekommendationen RKR R2 i de delar som avser bidrag och avgifter hänförliga till investeringar innebär att vi gjort ändringar jämfört med Kommun-Bas 19 i de konton som berörs av rekommendationen. Vi har även lagt till ett konto, 352 Bidrag och gåvor från privata aktörer
  • I denna version har vi också försökt att genom nya rubriker förtydliga beskrivningarna. Syftet är att underlätta för användaren och öka förutsättningarna för att kontoplanen används konsekvent i hela sektorn.

Kommun-Bas 13 togs fram i tryckt form och den tryckta upplagan har tagit slut. I planeringen inför Kommun-Bas 20 har vi haft som ambition att denna version skulle tryckas upp och säljas via vår webbutik. Vi har dock valt att backa på denna punkt eftersom frågan om redovisning av intäkter utifrån RKR:s rekommendation R2 Intäkter kommer att ses över under hösten.

Arbetet med att ta fram en ny version av Kommun-Bas inför år 2021 inleds nu och den versionen kommer att presenteras före sommaren 2020.

Uppgifter som ska rapporteras till SCB

Flertalet av de krav på uppgiftslämning som finns i SCB:s räkenskapssammandrag definieras i Kommun-Bas. Kontoplanen anger också andra krav som kan anses vara gemensamma för kommuner. Avsikten är att kommuner med denna kontoplan som utgångspunkt ska kunna bygga ut och anpassa den efter de behov och förhållanden som råder i den egna kommunen.

Filer för nedladdning

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot