Publicerad: 9 februari 2018

Ny kommunal redovisningslag 2019

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss till lagrådet utifrån förslagen i utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” (SOU 2016:24). Enligt propositionsförteckning för våren 2018 är avsikten att proposition ska lämnas senast den 20 mars 2018.

Ingen fullfondering av pensionerna

2018-01-19: Förslagen som regeringen lämnar i lagrådsremissen skiljer sig till vissa delar från utredningens. Den största skillnaden avser pensionsredovisningen, där utredningens förslag om ett införande av fullfonderingsmodellen inte finns med.

Avsaknaden av förslag om ny modell för pensionsredovisning innebär att nuvarande princip, den så kallade blandmodellen, initialt kommer att vara kvar även vid införandet av den nya lagen. Regeringen gör bedömningen att man behöver utreda vidare vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell avseende pensionsförpliktelser får på ekonomin för kommuner och landsting samt hur detta påverkar kravet på god ekonomisk hushållning och balanskrav.

Ny kommunal redovisningslag 2019 – ingen ändrad pensionsredovisning
2018-01-19

Mer information om lagrådsremiss och proposition, regeringen
2018-01-19

Presentationer med SKL:s sammanfattning av förslaget i lagrådsremiss och författningskommentarer, skillnader mot nuvarande KRL med mera (PowerPoint 2010)

Tidplan för förslaget om ny kommunal redovisningslag

2018-02-09: Lagrådet yttrade sig den 1 februari över förslagen i lagrådsremissen och lämnade vissa förslag till förtydliganden.

Nästa steg i processen blir att proposition kommer att läggas senast den 20 mars. Då ser vi regeringens slutliga förslag till formuleringar. Ärendet kommer sedan att behandlas vidare under våren och beslut i riksdagen planeras före sommaren.

  • 19 januari, lagrådsremiss till lagrådet
  • senast 20 mars, proposition till riksdagen
  • april–maj, behandling i finansutskottet
  • före sommaren beslut i riksdagen

Utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning

2018-01-19: Utredningen, som presenterades 2016, ligger till grund för lagrådsremissen:

Förslag till ny kommunal redovisningslag
2016-03-22

En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24), SKL:s remissvar
2016-09-02

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot