Publicerad: 4 december 2018

Ny kommunal redovisningslag 2019

Riksdagen har beslutat om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag utifrån förslagen i utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” (SOU 2016:24). Den nya lagen innehåller inget förslag om fullfondering av pensioner.

Informationsfilmer – ny kommunal  redovisningslag

SKL har i några korta filmer samlat information om den nya kommunala redovisningslagen som träder i kraft den 1 januari 2019.

Informationsfilmer om den nya kommunala redovisningslagen

Information om ny kommunal redovisningslag

SKL ger här löpande information om den nya lagen och vad som är viktigt att tänka på med anledning av införandet.

Filerna öppnas i nytt fönster:

SKL:s sammanställning av lagen samt att tänka på inför övergång (PowerPoint 2010)

SKL:s sammanfattning av lagen och författningskommentarer, skillnader mot nuvarande KRL med mera (PowerPoint 2010)

Seminarium om ny kommunal redovisningslag

Seminariet hölls i Stockholm den 27 september.

Dokumentation från seminariet om ny kommunal redovisningslag

Nytt från Rådet för Kommunal Redovisning, RKR

RKR informerar löpande om nyheter till följd av den nya lagen.

Information om beräkning av balanskravsresultat, RKR

Förslag om ändrad hänvisning avseende konsolidering av pensioner

De sammanställda räkenskaperna ska upprättas med enhetliga redovisningsregler och principer, där de regler som gäller för kommuner och landsting har företräde. Ett undantag från detta finns idag kring pensionsredovisningen där de kommunala koncernföretagens pensionsåtagande ska redovisas enligt de regler och principer som gäller för dem.

En felaktig hänvisning ska rättas i ny proposition

I den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning har en felaktig hänvisning medfört att detta undantag tagits bort. Regeringen har därför för avsikt att genom en lagändring förtydliga att nuvarande undantag för de kommunala koncernföretagens pensionsåtaganden i de sammanställda räkenskaperna kommer att kvarstå även i den nya lagen.

Förslaget återfinns i propositionen ”Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering och volatilitetsjustering för försäkringsföretag”

Prop. 2018/19:7 (PDF, nytt fönster)

Ingen fullfondering av pensionerna

Den nya lagen skiljer sig till vissa delar från utredningens förslag. Den största skillnaden avser pensionsredovisningen, där utredningens förslag om ett införande av fullfonderingsmodellen inte finns med.

Avsaknaden av förslag om ny modell för pensionsredovisning innebär att nuvarande princip, den så kallade blandmodellen, initialt kommer att vara kvar även vid införandet av den nya lagen. Regeringen gör bedömningen att man behöver utreda vidare vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell avseende pensionsförpliktelser får på ekonomin för kommuner och landsting samt hur detta påverkar kravet på god ekonomisk hushållning och balanskrav.

Ny kommunal redovisningslag 2019 – ingen ändrad pensionsredovisning

Mer information om propositionen, regeringen 

Utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning”

Utredningen, som presenterades 2016, ligger till grund för lagrådsremissen:

Förslag till ny kommunal redovisningslag
2016-03-22

En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24), SKL:s remissvar
2016-09-02

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot