Publicerad: 11 april 2018

Ny kommunal redovisningslag 2019

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen utifrån förslagen i utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” (SOU 2016:24). Beslut med anledning av propositionen väntas komma före sommaren. Propositionen innhåller ingen fullfondering av pensionerna.

Ingen fullfondering av pensionerna

2018-03-20: Förslagen som regeringen lämnar i propositionen skiljer sig till vissa delar från utredningens. Den största skillnaden avser pensionsredovisningen, där utredningens förslag om ett införande av fullfonderingsmodellen inte finns med.

Avsaknaden av förslag om ny modell för pensionsredovisning innebär att nuvarande princip, den så kallade blandmodellen, initialt kommer att vara kvar även vid införandet av den nya lagen. Regeringen gör bedömningen att man behöver utreda vidare vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell avseende pensionsförpliktelser får på ekonomin för kommuner och landsting samt hur detta påverkar kravet på god ekonomisk hushållning och balanskrav.

Ny kommunal redovisningslag 2019 – ingen ändrad pensionsredovisning
2018-01-19

Mer information om propositionen, regeringen
2018-01-19

Presentationerna (samma bilder men två olika filformat) öppnas i nytt fönster:

Presentationer med SKL:s sammanfattning av förslaget i propositionen och författningskommentarer, skillnader mot nuvarande KRL med mera (PowerPoint 2010)

Presentationer med SKL:s sammanfattning av förslaget i propositionen och författningskommentarer, skillnader mot nuvarande KRL med mera (PDF)
2018-04-11

Tidplan för ny kommunal redovisningslag

2018-02-09: Lagrådet yttrade sig den 1 februari över förslagen i lagrådsremissen och lämnade vissa förslag till förtydliganden.

2018-03-20: Regeringen överlämnade den 20 mars proposition till riksdagen.

Nästa steg i processen blir att ärendet bereds i finansutskottet under april–maj. Beslut i ärendet förväntas innan riksdagen tar sommarledigt.

SKL kommer att ge information om den nya lagen och effekter av förslagen i olika seminarier och andra informationskanaler. I vår monter på Kommek kommer information att finnas och vi planerar att i seminarieform informera om den nya lagen. Seminariet kommer att webbsändas men det kommer även att vara möjligt att delta på plats. Vi återkommer med information om tidpunkter och övrig planering.

Utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning”

2018-01-19: Utredningen, som presenterades 2016, ligger till grund för lagrådsremissen:

Förslag till ny kommunal redovisningslag
2016-03-22

En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24), SKL:s remissvar
2016-09-02

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot