Publicerad: 6 november 2019

Region-Bas

L-Bas 19 och nya Region-Bas 20 är baskontoplanen för regioner. De grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag.

Kontoplanerna för regioner – bakgrund

I samband med övergången till lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 2019 gjordes en uppdatering av L-Bas (L-Bas 19) genom anpassning till den nya lagen och till nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Till Region-Bas 20 har ytterligare förtydliganden och anpassningar gjorts.

Syftet med nya Region-Bas 20 är att åstadkomma en kontoplan som fungerar som en ram för hur redovisningen i regioner kan läggas upp. Dessutom ges bättre förutsättningar vid inlämnande av statistikuppgifter till SCB och för jämförelser mellan regioner eftersom kontoplanen definierar begrepp på ett enhetligt sätt.

Kontoplanens huvudstruktur i kontoklasser är oförändrad. Kontoplanen L-Bas 19 är den sjätte versionen av L-Bas och den tredje som tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Från och med 2020 byter kontoplanen namn till Region-Bas, vilket alltså är den sjunde versionen av normalkontoplan för regioner.

Både L-Bas 19 och Region-Bas 20 finns att ladda ned nedan.

Ändringar i L-Bas 19

Jämfört med den tidigare kontoplanen L-Bas 13 innebär L-Bas 19 förändringar avseende:

 • Redovisning av finansiella tillgångar (kontogrupp 18) och finansiella intäkter och kostnader (kontogrupp 84 och 85) till följd av nya regler för värdering av finansiella instrument.
 • Redovisning av aktivering av eget arbete på investeringar (kontogrupp 49).
 • Räntedel på leasingskuld har flyttats från konto 859 till konto 852 Räntekostnader.
 • Finansiell del avseende pensioner har flyttats från konto 859 till konto 854.

Nyheter i Region-Bas 20

Jämfört med L-Bas 19 har det gjorts en del förtydliganden. På sidan 2 i kontoplanen återfinns en förteckning över de ändringar som gjorts i jämförelse med föregående version. Några av dessa är:

 • Kontoplanen byter namn till Region-Bas.
 • Nytt konto för obligations- och förlagslån (konto 232).
 • Nytt konto för ersättning till samfinansierade projekt (konto 757).
 • Anpassning av konton avseende investeringsbidrag till ny information från Rådet för kommunal redovisning (konto 232 samt 386).

Uppgifter som ska rapporteras till SCB

Flertalet av de krav på uppgiftslämning som finns i SCB:s räkenskapssammandrag definieras. Kontoplanen anger också andra krav som kan anses vara gemensamma för regioner. Avsikten är att regioner med denna kontoplan som utgångspunkt ska kunna bygga ut och anpassa den efter de förhållanden som råder i den egna regionen.

Filer för nedladdning

Informationsansvarig

 • Robert Heed
  Ekonom
 • Hans Stark
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot