Publicerad: 3 oktober 2019

Preliminär kostnadsutjämning 2020 enligt regeringens förslag

SCB har presenterat preliminära uppgifter kring kostnadsutjämningen 2020 för kommuner och regioner. Beräkningarna är gjorda utifrån de förändringar i systemet som regeringen föreslagit riksdagen (proposition 2019/20:11).

2019-12-27

Beräkningarna är preliminära och kommer att fastställas vid årsskiftet, förutsatt att riksdagen antar regeringens proposition. De beräkningar som SCB presenterat bygger på regeringens proposition och avser utjämningsår 2020.

Betydande skillnader kan uppstå mellan utfallet enligt SCB, och Kostnadsjämnings-utredningens förslag. Det beror främst på två anledningar:

  • Dels baseras utredningen på 2018 års utfall, medan dagens SCB-siffror såklart avser 2020.
  • Dels överensstämmer inte regeringens och utredningens förslag i alla delar.

SCB:s beräkningar för 2020 enligt regeringens förslag kommer att ingå i de kommun- / regionvisa beräkningar av skatter och bidrag som SKL presenterar tisdagen den 1 oktober.

Sammanfattning av beräkningarna

Regioner

SCB:s preliminära beräkningar för 2020 ger överlag mycket stora förändringar jämfört med SKL:s prognos från april, beroende på det nya kostnadsutjämningssystemet. Därutöver överskattade SKL:s prognos kostnadsutvecklingen i kollektivtrafiken, vilket förklarar förändringar på ca +/–50 kronor. Även revideringen av lönemodellen har inneburit beskedliga förändringar. Systemomläggningen av hälso- och sjukvårdsmodellen, uppdateringen av merkostnader för gleshet och införande av kompensation för bemanning i glesbygd ger stora förändringar för flera regioner. Förändringarna tenderar också att gå åt samma håll. Införande av kompensation för växande befolkning ger stort utslag för en region.

Kommuner

SCB:s preliminära beräkningar innebär mycket stora skillnader jämfört med SKL:s beräkningar från i april. Den genomsnittliga förändringen motsvarar över 600 kronor per invånare.
För vissa kommuner uppstår också stora skillnader i IFO-modellen som beror på att regeringens förslag skiljer sig från utredningens. Detta gäller beräkningen av den så kallade barnfattigdomsvariabeln samt att variabeln andel invånare äldre än 65 år tas bort. Modellberäkningen, de ingående variablernas ”vikt”, görs också om, vilket också innebär stora förändringar för vissa kommuner. Variabeln tätortsbefolkning ges tyngre vikt, varför storstäderna får ett förbättrat utfall.

Införandebidrag

Regeringen föreslår att ett införandebidrag införs för både kommuner och regioner med en utfallsförsämring på över 250 kronor per invånare år 2020. Utfallet per kommun och region för 2020 syns i SCB:s tabeller. Införandebidraget finansieras gemensamt, via en minskad regleringspost, vilket innebär att även de kommuner och regioner som får ett införandebidrag kommer att vara med och finansiera detta. Enligt SCB:s beräkning kommer införandebidraget att innebära en försämrad regleringspost år 2020 på 273 kronor per invånare för kommuner och 253 kronor för regionerna.

Kommande information från SKL

SKL kommer att analysera av regeringens förslag till kostnadsutjämning, såväl en jämförelse med befintligt system, som en jämförelse med utredningens förslag.

Tabeller med preliminära utfall per delmodell finns på SCB:s webbplats

SCB publicerar också en preliminär beräkning av inkomstutjämningen för 2020. Som vanligt hänvisar vi dock till våra egna beräkningar av inkomstutjämningen som finns i de kommun- / regionvisa beräkningarna av skatter och bidrag. Skillnader mot SCB:s beräkning kommenteras i kommande cirkulär 19:40 och EkonomiNytt 11/2019, tisdagen den 1 oktober.

[Denna artikel ligger publicerad till 19 december.]

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot