Publicerad: 29 mars 2017

Fråga och svar

Vad tycker SKL om delmodellerna?

I SKL:s remissvar om ändrad indelningsgrund skrev SKL så här om delmodeller som behöver ses över:

  • En påverkbar individ- och familjeomsorgsmodell ger negativa kommunalekonomiska incitament för att få ner andelen med långvarigt försörjningsstöd.
  • Kompensationen för kraftiga befolkningsförändringar har varit oförändrade under lång tid.
  • Landsbygdskompensationen räknas inte upp.
  • Ingen kunskap om den nya hälso- och sjukvårdsmodellen är träffsäker.
  • Strukturbidraget till kommuner styrs fortfarnde av om de hade hög arbetslöshet mellan 1998 och 2002.







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot