Publicerad: 8 januari 2018

Kongressbeslut om välfärdens långsiktiga finansiering

Säkrare ekonomiska prognoser för kommun- och landstingssektorn ger förutsättningar att klara välfärdens långsiktiga behov. Detta var en av SKL:s prioriterade frågor under 2015. Arbetet avslutas under 2016.

Budgetarbetet och den ekonomiska planeringen i kommuner och landsting är i hög grad beroende av de prognoser för skatteunderlag, priser med mera som SKL levererar under första halvåret före ett verksamhetsår.

Ett problem är att de ekonomiska förutsättningarna ofta revideras sent i budgetprocessen eller under löpande verksamhetsår. Som regel underskattas sektorns intäkter i prognoserna. Detta har bidragit till att minska trovärdigheten i de förutsättningar som budgetarbetet bygger på.

De långsiktiga problemen beror i grunden på att kostnaderna trendmässigt tenderar att stiga mer än de underliggande intäkterna. Balans i ekonomin skapas som regel genom höjda skattesatser och ökade statsbidrag, men ibland också med hjälp av tillfälliga faktorer som till exempel utdelningar från AFA försäkring och konjunkturstöd.

Tidigare kalkyler från SKL har indikerat ett betydande gap mellan kommunsektorns tillgängliga resurser vid oförändrat skatteuttag och vad som krävs för att den ska klara sina åtaganden. Senare kalkyler tyder på att detta gap har reducerats. En anledning är bättre statsfinanser och därmed ökade möjligheter för staten att bistå kommunsektorn. Mot denna bakgrund finns det anledning att uppdatera långsiktskalkylerna och även att analysera och tydligare förklara förutsättningarna för dessa.

Kommuner, landsting och regioner har även tillgång till jämförande data om kvalitet, resultat och kostnader för stora delar av verksamheterna. Tillsammans med utvecklad styrning och organisation av verksamheten ger dessa data ett stöd för produktivitetsutveckling inom sektorn. Goda exempel på tillvägagångssätt bör få större spridning.

Kongressens inriktningsmål 2012–2015

  • SKL ska fortsätta samtalet om välfärdens långsiktiga finansiering och verka för att kommunsektorn får stabila och förutsägbara villkor och bidrag från staten som ger förutsättningar att sköta ekonomin på ett ansvarsfullt sätt.

Indikatorer

  • Konsekvenserna av en ny långtidsberäkning för framtidens välfärd fram till 2030 är kommunicerad och känd (2015).
  • En tydlig bild av sektorns förutsättningar är förmedlad till beslutsfattare och allmänhet (2015).
  • En uppdatering av rapporten Framtidens utmaning – välfärdens långsiktiga finansiering är presenterad (2015).
  • Medlemmarna har tillgång till goda exempel på hur produktiviteten kan utvecklas (2015–2016).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot